är Strömstad akademis första elektroniska rapportserie. Ladda hem i pdf-format.
 
AAS-1 april 2011 Inre och yttre verklighet, red. Aadu Ott, Anders Steene och Gunnar Windahl, 104 s.
AAS-2 nov 2011 Solar Engineering - a Condensed Course, Lars Broman, 67 s.
AAS-3 aug 2012 Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig, red. Gunnar Windahl, 47 s.
AAS-4 aug 2012 En grekisk tragedi - om Churchill och "befrielsen" av Grekland, Torsten Rönnerstrand, 11 s.
AAS-5 aug 2012 Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design,  Aadu Ott och Erik Ott, 155 s.
AAS-6 aug 2012 Solenergi för räknekunniga, Lars Broman, 26 s.
AAS-7 aug 2012 World Wide Workshop in Science Education, Aadu Ott, 42 s.
AAS-8 sep 2012 Systemtanken inom den vetenskapliga psykologin, Gunnar Windahl, 17 s.
AAS-9 sep 2012 The Legendary Journalist Günter Wallraff, Erik Eriksson, 13 s.
AAS-10 sep 2012 Albert och Harry. Två vagabonder i kosmos, Aadu Ott, 19 s.
AAS-11 sep 2012 A Tentative approach towards a Consensus between Theories about Science Education and Practices in Comprehensive Schools, Aadu Ott, Aslaug Norden-Ott and Lars-Göran Vedin, 16 s.
AAS-12 mars 2013 Death,dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study, Anders Gustavsson, 23 s.
AAS-13 mars 2013 Konst och vetenskap i samspel, Nils-Göran Areskoug, 23 s.
AAS-14 mars 2013 On Rhythm in Poetry Translation- A New Swedish Translation of Shakespeare’s Sonnets, Christina Heldner, 21 s.
AAS-15 mars 2013 The Problem of Generality in Models for Translation Criticism – as applied to Eva Ström’s new translation of the Shakepearean Sonnets, Christina Heldner, 24 s.
AAS-16 sep 2013. On the Importance of PURE - Public Understanding of Renewable Energy, Lars Broman and Tara C Kandpal, 18 s.
AAS-17 okt 2013 Fossil Fuel Support Mechanisms in Finland. Ari Lampinen, 17 s.
AAS-18. okt 2013 Forskarens roll i forsknings-processen. En etnologs reflektioner och erfarenheter,  Anders Gustavsson, 15 s.
AAS-19. okt 2013. Development and Governance of Renewable Methane Use in Transport, Ari lampinen, 47 s.
AAS-20 dec 2013. Den blå planetens atmosfärelektriska system. Eugen Ungethüm, 19 s.
AAS-21 jan 2014 Entre indifférence et sarcasmes Sur la réception en France de Tomas Tranströmer, Prix Nobel suédois. Christina Heldner, 24
AAS-22

jan 2014

Mästerverk eller studentspex? Reflektioner kring en berömd text av Jacques Derrida. Christina Heldner, 19 s.
AAS-23. feb 2014 Interactive Exhibition Design. Lars Broman, 54 s.
AAS-24. feb 2014 How to Write a Master in Science Communication Thesis. Lars Broman, 49 s.
AAS-25. apr 2014 Svenska översättningar av Dantes Gudomliga komedi -la Divina Comedia. Christina Heldner, 16 s.
AAS-26. apr 2014. Vår bättre framtid, red. Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman, 99 s.
AAS-27. apr 2014 Strövtåg i tankens värld. Om estetik och mening. Nils-Göran Areskoug, 14 s.
AAS-28 feb 2015 Renewable Energy Education. A Worldwide Status Review. Tara C Kandpal and Lars Broman, 75 s.
AAS-29 april 2015. Quality of Renewable Energy Utilization in Transport in Sweden. Ari Lampinen, 55 s.
AAS-30 nov 2016 Renewable Energy Education for the Future. Tara C Kandpal and Lars Broman, 77 s.
AAS-31 jan 2017 Activities in Renewable Energy for School Children. Tara C Kandpal and Lars Broman, 48 s.
AAS-32 jan 2017. Cecilia Rastad, Lennart Wetterberg and Cathrin Martin, Patients, Experience of Winter Depression and White Room Treatment, 23 s.
AAS-33 aug 2017 Lars Broman, Editor, 12th International Symposium on Renewable Energy Education Proceedings, 118 s


  Not: Vision och verklighet, red. Aadu Ott och Carl Olivestam, publ. 2010, finns i fulltext här.

  Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Acta Academiae Stromstadiensis genom att skicka   manuskript i doc-format till seriens redaktör, Gudmund Bergqvist  gudmundbergqvist@hotmail.com

 

 

STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE
 
är akademins andra elektroniska skriftserie. Ladda hem i pdf-format.

FSS-1 juli 2013, FC - på tröskeln till en annan värld, Ingrid Liljeroth, 150 s.
FSS-2 ecember 2014, Om Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES. En personlig betraktelse, Lars Broman, 24 s.
FSS-3 mars 2016. Fri forskning - lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren, 12 s.
FSS-4 mars 2016. Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist, 40 s.
FSS-5 Gudmund Bergqvist, Cannabis den 12. landsplågan. En översikt i ett angeläget ämne, 17 s

Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Strömstad akademis fria skriftserie genom att skicka   manuskript i doc-format till akademins webredaktör (f n till lars.broman@stromstadakademi.se).

 
Styrelsen beslutade 24/6-13 om följande riktlinjer för skriftserien AAS:
Regler för publicering i skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis AAS

-

AAS-skrifter publiceras som pdf-filer på hemsidan med ”free access”

-

AS är avsedd för ledamöter i Strömstad akademi som författare. Dock är det tillåtet med medförfattare som inte är akademiledamöter.

-

Endast ett ex av vardera AAS-skrift skrivs ut för akademins biblioteks räkning. Författare som önskar sin skrift i pappersformat får skriva ut den själv.

-

Varje AAS-skrift har ett eget ISBN-nummer. Detta gäller också antologier (så de olika kapitlen har inte egna ISBN-nummer) I och med att skrifterna endast publiceras elektroniskt skickas inga pliktexemplar till svenska universitet.

-

AAS-skrifter läggs ut på Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA i samarbete med Högskolan Väst.

-

En redaktionskommitté utsedd av akademins styrelse ansvarar för innehåll och utgivning av AAS-skrifter samt beslutar om publicering. Extern granskning (se nedan) är vägledande. Kommittén består av sammankallande och högst 3 ledamöter.

-

 Manuskript för publicering skickas i doc-format till redaktionskommitténs sammankallande. Efter kommitténs OK (se Kvalitetskriterier) görs viss redaktionella justeringar, rapporten får ett AAS-nummer och en publicerings-månad, förses med framsida och ISBN-nummer, samt görs om till pdf-format och läggs ut på hemsidan.

 
Allmänna krav

-

En AAS-skrift är typiskt mellan 10 och 100 sidor, men kan också vara längre eller kortare.

-

Språket är i första hand skandinaviska (danska, norska, svenska) eller engelska. Alternativt kan den vara på ett annat språk, men måste då innehålla en sammanfattning på skandinaviska eller engelska, samt att tabellhuvuden och figurtexter ska vara också på skandinaviska eller engelska.

-

Skriften ska ha 3-6 nyckelord på skandinaviska eller keywords på engelska eller både/och

-

Det rekommenderas att skriften är försedd med abstract på skandinaviska eller engelska eller både/och.

-

Författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material.

-

Det är författarens ansvar att texten är språkgranskad

 
Kvalitetskriterier

1

Skrifter med allmänt fackinnehåll. Dessa kan innehålla populärvetenskap, sammanställning av FoU-resultat, utbildningsmaterial, debatt, konferens- eller reserapport, eller liknande. AAS är inte avsett för skönlitterära bidrag. Bidragen värderas (m a p allmänt intresse) för publicering av AAS redaktionskommitté.

2

Skrifter med vetenskapligt innehåll. AAS publicerar vetenskapliga artiklar inom de forskningsdiscipliner som representeras av Strömstad akademis ledamöter. Insända manuskript avsedda att publiceras som vetenskaplig
skrift bör av författaren markeras ”peer review” för att skilja ut dessa från manus med allmänt fackinnehåll.

 

Redaktionskommittén kan också själv besluta att klassificera ett manus innehåll som vetenskapligt. När ett vetenskapligt manus har inkommit utser redaktionskommittén 1-2 personer som granskar och värderar den vetenskapliga kvaliteten på bidraget, och som rekommenderar eller avstyrker publicering, direkt eller efter
föreslagen omarbetning. Granskare är kvalificerad företrädare/forskare inom lämpligt fackområde. Red.komm.
kan använda akademiledamöter som granskare när lämpliga sådana finns. Granskare är anonym utanför redaktionskommittén

Styrelsen beslutade 24/6-13 att inrätta Strömstad akademis fria skriftserie:
Inrättande av Strömstad Akademis Frias Skriftserie med följande riktlinjer

Ledamöter i Strömstad akademi har rätt att utan granskning få manuskript publicerade elektroniskt i Strömstad akademis fria skriftserie.
    Det enda som gäller är att författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller
innehåller copyrightskyddat material. Manus skickas direkt till webansvarig.
 
NOT: Strömstad akademi är för ett fritt utbyte av tankar och ideer. Författarna till skrifter i AAS och SAFS står själva för materialet i skrifterna. Åsikter i dessa är författarnas egna, inte Strömstad akademis.
uppdaterad 2017-08-30 / JT