Berggren, Anne Marie

Anne Marie Berggren, assisterande professor i historia vid Strömstad akademi. Efter akademisk examen med huvudämne i historia vid Uppsala universitet följde några år med olika arbetsuppgifter, lärarhögskola, skolvikariat, 1:e byråsekreterare vid Uppsala universitet, departementssekreterare i utbildningsdepartementet år 1678.

Denna linje bröts av en vistelse i New York under åren 1968 -1972 med den dåvarande maken som var anställd inom UD var stationerad där. Under denna tid undervisade hon en tid vid State University of Stonybrook, i staten New York. Här mötte hon också kvinnorörelsen, women’s liberation, i en betydligt livligare och radikalare form än i Sverige. Hon har således under sitt liv upplevt omvälvningen i relationerna mellan könen och utvecklingen mot jämställdhet under senare delen av 1900-talet. Det är fruktbart att sätta in denna utveckling i ett historiskt perspektiv bakåt i tiden. Det börjar nu bli möjligt att även se 1900-talet som genushistoria.

Vid återkomsten till Sverige återupptog hon sitt engagemang i historieforskning med Gunhild Kyle, vår första professor i kvinnohistoria, vid Göteborgs universitet, som handledare Under en period var hon tjänstledig från utbildningsdepartementet. Sedan varvade hon tjänstgöring med forskning. År 1987 disputerade hon på en avhandling Likhet eller särart – konflikt eller harmoni- en analys av kvinnorörelsens idéer med utgångspunkt i utvecklingen i USA under1970- och 80-talen. År 1989 bytte hon tjänst inom regeringskansliet till sekreterare i Delegationen för jämställdhet. Följande år samlades riksdagskvinnor från alla partier på initiativ av Barbro W

esterholm och föreslog att man i budgetpropositionen 1990 skulle tillföra medel till Forskningsrådsnämnden för kvinno- och jämställdhetsforskning. Så skedde också. Under det följande decenniet var Anne Marie Berggren anställd på Forskningsrådsnämnden (FRN) såsom forskningssekreterare med ansvar för kvinno- och jämställdhetsforskning, under perioden omdöpt till genusforskning. Förutom fördelningen av medel till forskning var  Forskningsrådsnämndens uppgift forskningsinformation. Inom ramen för FRNs ansvar för genusforskningen initierade Anne Marie Berggren ett betydande antal forskarkonferenser.

Inför år 2000 omorganiserades forskningsrådsstrukturen och FRN kom att uppgå i det nya Vetenskapsrådet. År 2001 gick Anne Marie Berggren i pension.

Anne Marie Berggren har publicerat ett antal artiklar i vetenskapliga och andra tidskrifter samt deltagit i den aktuella tidningsdebatten om jämställdhetspolitik. Hon arbetar för närvarande bl a på en analys av genusbegreppets historiska utveckling. 

– – –  – – – –

Anne Marie Berggren, Assistant Professor in History at Strömstad Academy. After graduating at Uppsala University, majoring in history, she worked in the university administration, then moved on to the ministry of Education. In 1968-1972 she lived in New York due to her husband´s work in the Foreign Service. For a while she worked as a teaching assistant at the State University of Stony Brook. In New York she experienced the outbreak of women’s liberation, which was more intense and livelier than in Sweden. was born in 1936. This means that she has lived through a period of intense change in the relationship between men and women. A historical perspective on women’s movement can now include not only earlier centuries but soon also the 20th century.

Returning to Sweden she returned to academic studies and took a PhD  in history at the University of Göteborg in 1987. Her doctoral dissertation was named Sameness or Difference – Conflict or Harmony. An Analysis of the Ideas in Women’s Liberation during the 60íes and 70íes.

In 1989 she switched from working in the Ministry of Education to a post as secretary in a governmental committee on equality. The following year women parliamentarians from all parties united in suggesting money for gender research to be attached to the Research Council System (FRN). Here she was responsible as a research secretary for gender research and for information about research on gender. In this capacity she organized a number of conferences.       

Anne Marie Berggren has published a number of articles in research journals and other journals. She has also taken part in the political debate in the daily papers.