Broman, Lars

Lars Broman är professor i fysik vid och rektor för Strömstad Akademi sedan dess bildande 10 september 2008

Lars Broman föddes 1940 och växte upp i Uppsala och i Göteborg. Han blev, vid Göteborgs universitet, filosofie kandidat 1962, filosofie licentiat 1965, filosofie doktor i fysik 1967 och docent i kärnfysik 1968 som den dittills yngste experimentalfysikern.

Han arbetade på Chalmers 1962-70, som assistent, forskningsassistent och universitetslektor i fysik. Han blev 1970 lektor i fysik vid Lärarhögskolan i Falun och därefter på Högskolan Dalarna, där han blev biträdande professor i fysikdidaktik 1997, professor i fysik 2001 och emeritus 2007. Han var postdoc forskare i fysik vid University of Pennsylvania 1966-67, gästprofessor i fysik och astronomi vid Western Washington University 1973 och 1983, specialist och avdelningschef på Dalarnas museum 1982-87, gästforskare vid US National Renewable Energy Laboratory 1989 och 1995, samt tf professor i energisystem vid Sveriges lantbruksuniversitet 1992-95.

År 1984 startade han Centrum för solenergiforskning SERC, 1986 under Erik Hofréns ledning Framtidsmuseet (nyss omdöpt till 2047 Science Center), 1992 Falu Vetenskapscentrum, 1999 European Solar Engineering School ESES, 2000 Teknoland som under två säsonger var världens största utomhus Science Centre, samt 2003 magisterutbildningen i Science Communication.

Broman var 1978-79 förbundsordförande i Miljöförbundet. Han fick, som tredje europé, International Planetarium Society Service Award 2006. Han har publicerat mer än 30 titlar i grundläggande fysik, 50 i fysikdidaktik 120 i solenergifysik, och över 100 populärvetenskapliga och debatterande böcker och artiklar – varav flera i Acta Academiae Stromstadiensis. Han är vigselförrättare samt aktiv i Falu miljögrupp-Jordens vänner och Miljöpartiet de gröna, var kommunfullmäktiges vice ordförande 2010-14 och är f n ledamot av styrelsen för Falu Energi och Vatten.

Hans nuvarande FoU är huvudsakligen inom områdena Public Understanding of Renewable Energy (PURE) med senaste årens aktiviteter som inbjuden seminariehållare vid 4 ukrainska universitet 22-25/4-13, värd för akademiska högtiderna i Strömstad 2009-2018, Keynote Speaker vid International Conference on Education and Training in Sustainability i Kairo, Egypten 19-22/4 och vid Nordiska planetarieföreningens konferens i Helsingfors, Finland 4-6/9-15. Han representerade Jordens Vänner vid Friends of the Earth’s Biennal General Meeting i Bandar-Lampung 25/11-2/12 2016 och var värd för 12th International Symposium on Renewable Energy Education 19-22/6 2017. Han är inbjuden Keynote Speaker och seminarieledare vid International Conference Ecosystems for Development of Smart Infrastructure i Dehradun, Uttarakhand, India 20-21/4 2018

– – – – –

Lars Broman is Professor of Physics and Vice Chancellor for Strömstad Academy since its start 10 September 2008.

Lars Broman was born 1940 and grew up in Uppsala and in Göteborg. Degrees, at University of Göteborg, his BSc in 1962, PhD in 1965, DrSc in physics 1967, and titled Associate Professor in nuclear physics in 1968; he was the then youngest experimental physicist titled Associate Professor at his University.

He was employed by Chalmers Institute of Technology 1962-70 as Assistant, Research Assistant and Senior Lecturer. He moved 1970 to Falun to become Senior Lecturer in physics at the College of Education, later part of Dalarna University. At DU, he was promoted to Associate Professor in Physics Education in 1997, Professor of Physics in 2001, and Professor Emeritus in 2007. He has been Research Associate at University of Pennsylvania, USA 1966-67, Guest Professor at Western Washington University, USA 1973 and 1983, Specialist and Departmental Head at Dalarna’s Museum 1982-87, Visiting Professional at US National Renewable Energy Laboratory 1989 and 1995, and Professor pro.tem. in Energy Systems at Swedish University of Agricultural Sciences 1992-1995.

In the year 1984, he initiated the Solar Energy Research Center SERC, in 1986 – under Prof. Hofrén’s leadership – the Futures’ Museum (recently re-named 2047 Science Center), in 1992 Falun Science Center, in 1999 the European Solar Engineering School ESES, in 2000 Teknoland – which during two seasons was the world’s largest outdoor Science Centre – and in 2003 the Master’s Programme Science Communication at DU.

Broman was 1978-79 Chair of the Swedish Environmental Federation. He received, as the third European ever, the International Planetarium Society Service Award 2006. He has published over 30 titles in fundamental physics, 50 in physics education, and 120 in solar energy physics, as well as over 100 books and papers, popularizing and debating science – several of them in Acta Academiae Stromstadiensis. He is appointed civil marriage officiator, and he is active in the Swedish Green Party, was Deputy Mayor of the city of Falun 2010-14, and is presently Board Member of Falun Energy and Water Utility Company.

His present R&D activities are in the fields of Public Understanding of Renewable Energy PURE), with last years’ activities including invited seminar speaker at four Ukrainian Universities 22-25 April-13, host for Strömstad Academic Festivals, Sweden 2009-2018, Keynote Speaker at the International Conference on Education and Training in Sustainability in Cairo, Egypt 19-22 April-15 and at the Nordic Planetarium Conference in Helsinki, Finland 4-6 September-15. He represented Friends of the Earth-Sweden at Friends of the Earth’s Biennal General Meeting in Bandar-Lampung 25/11-2/12 2016 and chaired the 12th International Symposium on Renewable Energy Education 19-22/6 2017 in Strömstad. Han is invited as Keynote Speaker and seminar chair at International Conference Ecosystems for Development of Smart Infrastructure in Dehradun, Uttarakhand, India 20-21/4 2018.

(data checked 3 Mars-18)