Engström, Arne

Engström, Arne, 

Invald 2018-11-30

Biträdande professor i matematikdidaktik

Associate Professor of Mathematics Education

Akademiskt område: Matematikdidaktik och pedagogik

Epost: arne.engstrom@stromstadakademi.se

Arne Engström är biträdande professor i matematikdidaktik vid Strömstad Akademi

Personlig beskrivning: Arne är född i Trollhättan 1953. Han har arbetat som lärare och forskare vid olika lärosäten, senast vid Karlstads universitet.

Specialkunskaper: Arne har huvudsakligen forskat om elever med låga prestationer i matematik. Han disputerade i pedagogik med en avhandling om elevers förståelse och konstruktion av rationella tal (bråk). Efter disputationen har han arbetat med empiriska undersökningar av elevers matematikprestationer. Han har särskilt inriktat sig mot elever med låga prestationer i matematik och specialpedagogiska frågeställningar som rör matematikundervisning.

Akademisk bakgrund: Arne studerade vid lärarhögskolan i Kalmar, numera Linnéuniversitet, och avlade mellanstadielärarexamen 1976. Därefter följde många år som lärare inom det allmänna skolväsendet. 1989 påbörjade han forskarstudier i pedagogik vid lärarhögskolan i Malmö, Lunds universitet, och disputerade 1997 med en avhandling om elevers förståelse av rationella tal (bråk). Året efter fick han ett lektorat i pedagogik vid dåvarande Högskolan i Örebro, sedermera Örebro universitet. Han har sedan haft lektorat vid Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Karlstads universitet. 2011 antogs han som oavlönad docent i matematikdidaktik vid Karlstads universitet.

Annan relevant information: Han tog initiativ till ett nordiskt forskarnätverk om matematiksvårigheter. Nätverket etablerades 2003 i samband med en nordisk konferens om matematiksvårigheter vid Örebro universitet. Nätverket organiserar vartannat år en konferens vid något nordiskt lärosäte.

Länk till LIBRIS

Länk till personlig hemsida

ENGLISH VERSION

Arne Engström is Associate Professor of Mathematics Education at Strömstad Academy. He was born in Trollhättan, Sweden, 1953. His latest position was as associate professor in mathematics education at Karlstad University.

His research concerns students’ difficulties learning mathematics and special education in mathematics.

Arne was graduated as a teacher for Year 4–6 at School of Education in Kalmar in 1976 and worked for many years as a teacher in public schools. In 1989 he started his doctoral studies in education and focused on students’ constructions of rational numbers. He received his doctorate from Lund University 1997. Since 1998 he had held positions as assistant professor in education at different universities, most recently at Karlstad University. He was appointed associate professor in mathematics education in 2011 at Karlstad University.

He initiated the Nordic research network on special needs education in mathematics in 2003 at the Nordic conference at Örebro University. The research network since then organize biannual conferences in the Nordic countries.