Engström, Arne

Biträdande professor/ Associate Professor
Strömstad Akademi
Institut för avancerade studier/Institute for Advance Study

Epost/E-mail: 

arne.engstrom@stromstadakademi.se
Mobil/ Phone +46 (0)70 48 21 735

 

Länk till personlig hemsida!

Invald 2018-11-30

Personlig beskrivning: Arne är född i Trollhättan 1953. Han har arbetat som lärare och forskare vid olika lärosäten, senast vid Karlstads universitet.

Specialkunskaper: Arne har huvudsakligen forskat om elever med låga prestationer i matematik. Han disputerade i pedagogik med en avhandling om elevers förståelse och konstruktion av rationella tal (bråk). Efter disputationen har han arbetat med empiriska undersökningar av elevers matematikprestationer. Han har särskilt inriktat sig mot elever med låga prestationer i matematik och specialpedagogiska frågeställningar som rör matematikundervisning.

Akademisk bakgrund: Arne studerade vid lärarhögskolan i Kalmar, numera Linnéuniversitet, och avlade mellanstadielärarexamen 1976. Därefter följde många år som lärare inom det allmänna skolväsendet. 1989 påbörjade han forskarstudier i pedagogik vid lärarhögskolan i Malmö, Lunds universitet, och disputerade 1997 med en avhandling om elevers förståelse av rationella tal (bråk). Året efter fick han ett lektorat i pedagogik vid dåvarande Högskolan i Örebro, sedermera Örebro universitet. Han har sedan haft lektorat vid Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Karlstads universitet. 2011 antogs han som oavlönad docent i matematikdidaktik vid Karlstads universitet.

Annan relevant information: Han tog initiativ till ett nordiskt forskarnätverk om matematiksvårigheter. Nätverket etablerades 2003 i samband med en nordisk konferens om matematiksvårigheter vid Örebro universitet. Nätverket organiserar vartannat år en konferens vid något nordiskt lärosäte.

Länk till LIBRIS

ENGLISH VERSION

Arne Engström is Associate Professor of Mathematics Education at Strömstad Academy. He was born in Trollhättan, Sweden, 1953. His latest position was as associate professor in mathematics education at Karlstad University.

His research concerns students’ difficulties learning mathematics and special education in mathematics.

Arne was graduated as a teacher for Year 4–6 at School of Education in Kalmar in 1976 and worked for many years as a teacher in public schools. In 1989 he started his doctoral studies in education and focused on students’ constructions of rational numbers. He received his doctorate from Lund University 1997. Since 1998 he had held positions as assistant professor in education at different universities, most recently at Karlstad University. He was appointed associate professor in mathematics education in 2011 at Karlstad University.

He initiated the Nordic research network on special needs education in mathematics in 2003 at the Nordic conference at Örebro University. The research network since then organize biannual conferences in the Nordic countries.

Kortfattad CV

Examina
 – Docentur, Karlstads universitet 2011
 – Filosofie doktorsexamen i pedagogik, Lunds universitet 1997
 – Klasslärarexamen, mellanstadiet, 1976, Lärarhögskolan i Kalmar 1976
 – lutbetyg gymnasium 3-årig na-linje Nils Ericsonskolan Trollhättan 1972

Anställningar
 – Universitetslektor i matematikdidaktik, Karlstads universitet, 2010-08-01–2018-08-31
 – Universitetslektor i pedagogik, Linköpings universitet, 2006-01-01–2012-06-30 (tjänstledig fr o m 2010-08-01)
 – Universitetslektor i pedagogik, Örebro universitet, 1998-07-01–2006 (tjänstledig 2006)
 – Doktorand i pedagogik, Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö, lå 1994/95–1996/97
 – Lärare, Ludvika kommun, lå 1977/78–1997/98
 – Lärare, Västerviks kommun, lå 1976/77

Kurser
 – Universitetspedagogisk kurs, 3 steg, inkl handledarutbildning,
 – Örebro och Linköpings universitet
 – Skol- och utbildningsadm. 60 p Högskolan i Örebro 1989
 – Skol- och utbildningsadm. 40 p Högskolan i Örebro 1988
 – Skol- och utbildningsadm. 20 p Högskolan i Örebro 1987
 – Datakunskap 10 p Högskolan Falun/Borlänge 1986
 – Arne Engström Hem Debattartiklar Forskning Kortfattad CV Personlig presentation
 – Allmän kemi 11 p Lunds universitet 1972


Skolutvecklingsprojekt
 – Projektledare för ett av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond finansierat skolutvecklingsprojekt Informationsteknik och lärande system – matematikklassrummet som ett komplext adaptivt system, på Älvkullegymnasiet lå 2011/2012 tillsammans med en lektor i matematik och två doktorander – se nedan Poster Skolutveckling.

Internationella kontakter
 – Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA) – Initiativtagare till  nätverket, sitter i nätverkets ledningsgrupp. Nätverket organiserar vart annat år en nordisk konferens.
 – Medlem av det tyskspråkiga matematikdidaktiska sällskapet Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, GDM.
 – Medlem i Jean Piaget Society, USA.
 – Medlem i European Council for High Ability, ECHA.
 – Former chair, GeoGebra Institute of Karlstad.


Administrativa uppdrag
 – Utbildningsledare specialpedagogik, Örebro universitet.
 – Ansvarig för matematikinriktningen vid lärarprogrammet i Norrköping.

Medverkan vid planering av konferenser
Initiativtagare och ansvarig för:
 – The Second Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Örebro universitet, oktober 2003.
 – Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik. Linköpings universitet, november 2007.


Handledning
Disputerade
 – Yang Liu, Syllogistic analysis and cunning of reason in mathematics education, sep 2013. (Huvudhandledare)
 – Mats Brunström, Matematiska resonemang i en lärandemiljö med dynamiska matematikprogram, mars, 2015. (Biträdande handledare)
 – Maria Fahlgren, Designing for the integration of dynamic software environments in the teaching of mathematics, december, 2015. (Biträdande handledare)
– Ingemar Karlsson, Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik, september 2019. (Biträdande handledare)


Fil. licentiatexamen
 – Elisabet Mellroth, High achiever! Always a high achiever? A comparison of student achievements on mathematical tests with different aims and goals, december 2014. (Huvudhandledare)


Övriga vetenskapliga meriter
 – Ledamot av Forskningsetiska kommittén, Karlstads universitet, 2011–2015.
Referee-uppdrag
Varit referee för följande tidskrifter och områden:
• NOMAD ett flertal nummer – matematikdidaktik
• Foundations of Science – ett par nummer bl a Special Issue: The Impact of Radical Constructivism on Science, 6(1–4) – radikalkonstruktivism
• Kybernetes – The International Journal of Systems & Cybernetics, 2005, 34(1–2), The Scientific Work and Influence of Heinz von Foerster – radikalkonstruktivism
• Constructivist Foundations. An interdisciplinary journal. Flera nummer
• ZDM. Mathematics Education.
Opponent- och sakkunniguppdrag
Opponent disputation 25 nov 2016
Olteanu, Lucian (2016). Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet (Linnaeus University
Dissertations, 265/2016). Växjö: Linnaeus University Press.
Dissertations, 265/2016). Växjö: Linnaeus University Press.
Fakultetsopponent
Göta Ericsson (2001). Talbegreppets utveckling: ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv (Lic. avhandling).
Stockholm: Lärarhögskolan.

Sakkunnig
Uppdrag som sakkunnig gällande ledigförklarad anställning som
• lektor i matematik med didaktisk inriktning vid Örebro universitet, november 2011.
• universitetslektor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet, sep 2013, och juni 014.
• junior universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet, januari 2014.
• universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, särskilt inom kunskapsområdet matematikutveckling vid Göteborgs universitet, september 2015.
• universitetslektor i matematikdidaktik vid Högskolan i Gävle, 2016.


Betygsnämnd
Ledamot av betygsnämnden vid disputation Luleå tekniska universitet 2012-11-19. Ribas Salatiel Madaucane Guambe, Decontextualized Language, Logic and Algebra: The Relationship between Mozambican Students’ Achievement in School Mathematics and their Language and Social Background.