Flensburg, Per

Invald 28 januari 2018

Per Flensburg, professor i informatik 26/3-18
Professor of Informatics
Tärby, Norra Esstorp 7, 51396 Fristad, Tel: 033-131442 (säkrast), Mobil: 0729759279
per@flensburgs.se

Per Flensburg föddes 1946 i Växjö och tog studenten 1965 i Ängelholm. Han tog fil kand i Lund 1969 med matematik som huvudämne. 1 jan 1972 började han som lärare i ADB vid Lunds universitet. Han undervisade inom en mängd olika områden, från asseblerprogrammering till generell systemteori. 1976 påbörjade han sin forskarutbildning. Under denna tid utspelades den stora tankestriden inom informatik, en strid mellan ett positivistisk och teknisk utvecklingsparadigm och ett som riktade in sig på användning och användare av datasystem. Detta skildras i publikationerna ”Becoming Professor with almost no publication” publicerad i Scandinavian Journal of Information systems, nr 6, 2017 och ”Den stora tankestriden i informatik” som är publicerad i Acta Academiae Stromstadiensis nr 47. Flensburg ledde under denna tid flera forskningsprojekt i samarbete med företag, bibliotek och kommuner i Skåne. Hans forskarutbildning avslutades 1986 med avhandlingen ”Personlig databehandling – introduktion, konsekvenser, möjligheter” där han konstaterade att de anställda som använder datoriserade informationsbehandlingssystem under vissa förhållanden kan utveckla desamma.

Efter att ha disputerat vid Lunds universitet arbetade Flensburg under åren 1986-1996 vid Handelshøjskolen i Købehavn, nuvarande CBS, där han främst ägnade sig åt undervisning och att införa Mac-datorer på handelshögskolan. 1996 blev han docent och började arbeta vid dåvarande Växjö högskola, sedermera Växjö universitet och numera Linnéuniversitetet. Där undervisade han främst på magisternivån, var studierektor några år, medlem i universitetsstyrelsen och forskningsledare för Celekt-gruppen. Flensburg deltog i och ledde flera omfattande forskningsprojekt, både nationella och internationella.

Han sökte och fick en professur i Växjö år 2002. Forskningsintresset skiftade från användarorientering till systemintegration och utbyte av information mellan olika system.
2006 började Flensburg vid Högskolan Väst i Trollhättan. Han designade en helt ny kandidatutbildning, med systemintegration som spets. Hans forskningsintresse kompletterades med offentlig IT och han ledde ett stort Vinnova-projekt, Innoveta, om kommunala kontaktcenter. Efter 2011 har Flensburg blivit mer intresserad av filosofi och historia och har efter pensioneringen börjat studera filosofi och idéhistoria.

Flensburgs akademiska karriär har varit ganska ovanlig på så sätt att han medvetet avstått från att publicera i traditionella vetenskapliga tidskrifter. I ovan nämnda publikation ”Becoming Professor with almost no publications” har han redogjort för skälen till detta. Han har istället satsat på ett bli en bra lärare och har hittills skrivit 4 läroböcker i informatik

.• Per Flensburgs hemsida http://www.perflensburg.se
• CV   http://www.perflensburg.se/work-stuff/cv.html
• Publikationsförteckning  http://www.perflensburg.se/texts-and-slides.html
• Ett urval föreläsningar   http://www.perflensburg.se/teaching-stuff.html
————————————————————

Per Flensburg was born in 1946 in Växjö and took the student in 1965 in Ängelholm. He took a bachelor in Lund in 1969 with mathematics as a major. On January 1, 1972, he started as a teacher at ADB at Lund University. He taught in a variety of areas, from assebler programming to general system theory. In 1976 he started his postgraduate education. During this time, the great paradigm war in informatics was played out, a battle between a positivist and technical development paradigm and one that focused on the use
and users of computer systems. This is described in the publications ”Becoming Professor with almost no publication” published in the Scandinavian Journal of Information Systems, no. 6, 2017 and ”Den stora tankestriden i informatik”(in Swedish) which will is published in the Acta Academiae Stromstadiensis. During this time Flensburg led several re1
search projects in collaboration with companies, libraries and municipalities in Skåne. His postgraduate education was completed in 1986 with the thesis ”Personlig databehandling – introduktion, konsekvenser, möjligheter” (in Swedish) where he noted that the employees who use computerized information processing systems under certain circumstances can develop the same.

After having obtained his PhD at Lund University, Flensburg worked at the Copenhagen Business School in 1986-1996, currently CBS, where he mainly devoted himself to teaching and introducing Mac computers at the business school. In 1996 he became an associate professor and started working at the then Växjö University, later Växjö University and now the Linnaeus University. There he taught mainly at the master’s level, was the director of studies a few years, member of the university board and research leader of the Celekt group. Flensburg participated in and led several extensive research projects, both national and international. He applied for and obtained a professorship in Växjö in 2002. The research interest shifted from user orientation to system integration and exchange of information between different systems.

In 2006 Flensburg started at the University West in Trollhättan. He designed a completely new bachelor program, with system integration as a theme. His research interest was supplemented with public IT and he led a large Vinnova project, Innoveta, about municipal contact centers. After 2011, Flensburg has become more interested in philosophy andhistory and after retirement, he has begun to study philosophy and history of ideas.
Flensburg’s academic career has been quite unusual in that he deliberately refrained from publishing in traditional scientific journals. In the above-mentioned publication ”Becoming Professor with almost no publications” he has explained the reasons for this. He has instead invested in becoming a good teacher and has so far written 4 textbooks in
informatics.
• Per Flensburg’s homepage  http://www.perflensburg.se
• CV  http://www.perflensburg.se/work-stuff/cv.html
• Publications  http://www.perflensburg.se/texts-and-slides.html
• Selected lectures  http://www.perflensburg.se/teaching-stuff.html