Frisdal, Bodil

Invald 2019 – 01 – 16

Assisterande professor i pedagogik

Assistant Professor in Pedagogy

Akademiskt område: Kommunikation

Bodil Frisdal installerades 26/6 2009 som assisterande professor i pedagogik. Hon var akademins andra prorektor 2011-2013 efter professor Carl E. Olivestam. Idag är hon styrelseledamot i Strömstad Akademi och ansvarig för lokalavdelningen Lund/Malmö/Köpenhamn.

Personlig beskrivning

Bodil Frisdal är från Lund där hon bott största delen av sitt liv, med undantag för perioder med tjänstgöring och boende i Göteborg, Stockholm, Karlstad, Arvika och Falun. Hon har stort intresse och erfarenhet av processorienterad pedagogik, ledarskap och organisation och ser Lyhördhet och Holistiskt tänkande som grundläggande. Hon har också tjänstgjort och företagit studieresor till bland annat USA, Ryssland, England, Skottland, Frankrike, Norge och Finland. Hennes intresse för människors tänkande och försök att förstå mänskligt beteende har fört henne till utbildningar inom Gestaltterapi, Transaktionsanalys och Life Energi Therapi, LET (USA, Italien och de Nordiska länderna).

Akademisk bakgrund

 • Filosofie doktorsexamen i Pedagogik, Lunds Universitet. Avhandlingens titel: ”Lyhördhet i utbildning och vård”.
 • DPH, Diploma of Public Health, NHV, Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg.
 • SSSH, Sjuksköterskeexamen, i Lund.
 • SIHUS, Lärarutbildning, Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, i Göteborg.

Yrkesbakgrund

 • Universitetslektor i Forskningsmetodik, Pedagogik och Etik, Lund och Malmö Universitet.
 • Redaktör för en pedagogisk, nationell/internationell facktidskrift, SÖ:s och UHÄ:s informationsorgan, utgiven av Uppsala universitet med uppgift att sprida kunskap om tillämpningen av den Nya Högskolans mål och arbetssätt.

Övrigt

Ledamot i dåvarande SÖ:s, Skolöverstyrelsens  referensgrupp med uppgift att lämna remissvar på  Vård-77.

Deltagare i ICN- kongressen i Los Angeles och i FN:s fredskonferens i New York och Washington.

Några exempel på rubriker på artiklar som Bodil Frisdal har publicerat och som beskriver och ger en viss uppfattning gällande hennes visioner och grundvärderingar:

Uppmuntran – ett nyckelord i dagens och morgondagens utbildning och vård.

– Läraren/ledaren som expert på helheten eller delarna.

– Obligatorisk kurslitteratur eller kunskaper sökta ur självvalda källor?

– ”Högskolemässigt” – Betyder det avsaknad av fantasi, liv och glädje?

– Morgondagens lärare – Människoarbetare eller ämnesexpert?

– Vågar vi lämna det traditionella sjukdomstänkandet? En strävan mot ett annorlunda synsätt inom          vård   och utbildning

– Lärare och skolledare – Igår chefer-i morgon ledare

– LYHÖRDHETSPEDAGOGIK – En pedagogisk arbetsmodell utgående från

   Inlärnings-  Omvårdnads- och Forskningsprocessens fyra steg:

    Inventering – Planering – Genomförande – Utvärdering. (Vad Varför Hur)

– Hälsopolitik för en mindre social ojämlikhet.

– Exempel på implementering inom hälso-och sjukvården utifrån ett Holistiskt perspektiv.

  En idé och vision .              –

– Kärlek -Vänskap -Välbefinnande

LYHÖRDHET innebär:

Erfarenhet och kunskap, integrerad med empati och medmänsklighet, som genom intuition och känsla för vad som krävs just i ett speciellt ögonblick, i en speciell situation, leder fram till en handling som får positiva konsekvenser.

(Slutsatser och definition av Lyhördhet i utbildning och vård (2001) ur Bodil Frisdals avhandling).

Bodil.frisdal@gmail.com

 

English

Personal description

Bodil Frisdal is from Lund where she has lived, studied and worked most of her life, with the exception of periods in Gothenburg, Stockholm, Karlstad, Arvika and Falun. She has great interest and experience in Process-oriented Pedagogy, Leadership and Organization, and she regards ”Lyhördhet” and Holistic thinking as fundamental.

She has studied in  USA, Russia, England, Scotland, France, Norway and Finland.

Her interest in people’s thinking and attempts to understand human behavior has led her to courses in Gestalt Therapy, Transaction Analysis and Life Energy Therapy, LET (USA, Italy and the Nordic countries).

 

Academic background

 • Philosophy doctor, PhD in Pedagogy at  The University of Lund. The title of her  thesis: ”Lyhördhet” 1/ in Education and Care ”.
 • DPH, Diploma of Public Health, NHV, Nordic Health School, in Gothenburg.
 • SSSH, Nursing exam, in Lund.
 • SIHUS, Teacher Education, The State Institute of higher Education of Nurses, in Gothenburg. 

Professional Background

 • Professor in Research, Pedagogy and Ethics, Lund och Malmö University.
 • Editor of an educational, national/international pedagogy journal, SÖ’s and UHÄ’s information published by Uppsala University with the task of disseminating knowledge about the application of the New University’s goals and working methods.

 Other

Member of The Swedish Board of Education reference group, with the task of submitting a response to Care-77. 

Participator in the  ICN- Congress in Los Angeles and in the United Nations Peace Conference in New York and Washington.

Some examples of headlines on articles that describe and give a certain view of Bodil Frisdals thougts and visions

– Encouragement – a key word in today’s and tomorrow’s education and care.

– The teacher / leader as an expert on the whole or parts.

– Obligator is not course literature or knowledge sought from self-chosen sources?

– ”University studies” – Does it mean lack of imagination, life and joy?

– Tomorrow’s teacher – Human worker or subject expert?

–  Do we dare to leave traditional thinking? A striving for a different approach within healthcare and    education

– Teachers and school leaders – Yesterday managers-tomorrow leaders

– ”Lyhördhetspedagogik” Responsiveness pedagogy – An educational work model based on the Four Steps of: Learning-, Nursing- and Research

Process: Inventory – Planning – Implementation – Evaluation. (What? Why? How?)

– Health Policy for less Social Inequality.

– Examples of implementation in the Health care system based on a Holistic perspective . An idea and vision. 

– Love – Friendship – Well-being

 ”LYHÖRDHET” (sv) (Sensitive Awareness, True Presence,  Reciprocal exchange of Energy.

Experience and Knowledge, integrated with Empathy and Humanity, as through Intuition and sense of what is required just in a special moment, in a special situation, leads to an action that has Positive Consequences.

 (Conclusions and definition of Lyhördhet in Education and Health (2001) from Bodil Frisdals doctors thesis).

1/ There are no exact translation of Lyhördhet in English

Bodil.frisdal@gmail.com