Graviz, Ana

Ana Graviz

Ana Graviz förordnades som professor i pedagogik 30 april 2016

Ana Graviz är professor i pedagogik och disputerade 1996 vid Stockholms universitet, pedagogiska institutionen. Hennes avhandling Införande av mediekunskap i skolan: ett pedagogiskt problem? byggde på en kvalitativ och longitudinell studie över introducerande av mediekunskap i förskola och grundskola. Syfte med studie var att belysa vilka faktorer och samspel av faktorer som utgjorde möjligheter, begränsningar och hinder under införande av mediekunskap i skolan. Ana Graviz verksamhet inom det pedagogiska fältet omfattar flera kunskapsområden rörande pedagogik, interkulturalitet, media, kommunikation, kritiskt tänkande och didaktik. Hon har medverkat och medverkar i mångvetenskapliga och tvärkulturella forskningsprojekt.

 Aktuell forskning: Medverkar i projektet ”Fred, nya identitetskonstruktioner och kosmopolitiska, interkulturella lärandeprocesser i det globaliserade samhället. Ungas värderingar i Östersjöregionen: Tjeckien, Polen och Sverige”. (Personer knutna till projektet: Katrin Golstein Kyaga, Professor emeritus/emerita vid Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande (Projektledare), Ana Graviz, Professor emeritus/emerita vid Södertörns högskola, Institution för kultur och lärande och Maria Borgström, Projektforskare, Docent vid Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande).

– – –  – – – –  –

 Ana Graviz is a professor at the Södertörn University and she received her Ph.D. in education in 1996 at Stockholm University. Her doctoral thesis Introduction of media literacy in schools: An educational problem? was based on a qualitative and longitudinal study of the introduction of media literacy in preschool and elementary school. The aim of the study was to elucidate the factors and the interaction of factors that formed the opportunities, constraints and obstacles in introducing media literacy in primary schools. Her activities within the educational field include several knowledge areas concerning education, interculturality, media, communication, critical theory and didactics. She has participated in several cross-cultural and multidisciplinary research projects.

 Currently, she is involved in the projects: ”Peace, New Identity Constructions and Cosmopolitan, Intercultural Learning Processes in the Global Society. Values Among Young People in the Baltic Region: Czech Republic, Poland and Sweden”. (People linked to the project: Katrin Goldstein Kyaga (Professor emeritus/emerita), Södertörn University, School of Culture and Education (Project Manager), Ana Graviz (Professor emeritus/emerita), Södertörn University, School of Culture and Education and Maria Borgström, Researcher, Associate Professor, Södertörn University, School of Culture and Education.