Bergqvist, Gudmund

Gudmund Bergqvist,

Gudmund Bergqvist, biträdande professor i pediatrik; förordnad 12/3-14.

Född 1936 i Stockholm. Bromma Läroverk 1947-55

Karolinska Institutet 55-62 då med lic. Specialistutbildning till barnläkare huvudsakligen

Regionsjukhuset Örebro. Specialist 1967. 1968-76 underläkare -klinisk amanuens- avdelningsläkare på Kronprinsessan  Lovisas Barnsjukhus -S:t Görans Barnsjukhus.(Karolinska Institutet)

Disputerat 1974 på avhandlingen Rheological Studies in the Newborn Infant.

Docent Pediatrik 1976.Opponent 1979 på neonatologisk avhandling.

Varit klinikchef  barnklinikerna Växjö, Falun och Örnsköldsvik totalt 15 år

Arbetat utomlands med brittiska och amerikanska bolag som neonatolog och pediater.

Stor erfarenhet av utbildning av blivande specialister både i Sverige och utomlands.

Publicerat ett 30 tal original artiklar på engelska inom pediatrik. På svenska flertal artiklar  både kring barnsjukvård och om management och kvalitetsbedömningar. Hållit  föredrag på 10-tal  internationella konferenser i olika länder och i övrigt besökt ett flertal sådana dessutom.

Övrigt :

Facklig sekreterare i Svenska Barnläkarföreningen 1969-76.

Representant i NLV för pediatrik 1979-82.

Projektledare  för Basal Pediatrics  i  Valmiera Lettland  1995-2005

Projektledare i Pskov Ryssland 2005-2010 för ”Development of Pediatric Services ”.

Efter pensionering 2001 arbetat periodvis på olika barnkliniker, barnmottagningar och skolhälsovård i Sverige och Norge liksom deltagare i olika projekt -för närvarande ”drug free school.”

gudmundbergqvist@hotmail.com

– – – – – – – – –

Gudmund Bergqvist, born in Stockholm 1936. Bromma Läroverk 1947-55 ( high school diploma)

Karolinska Institute 55-62 (MD) Specialist training in pediatrics mainly at Örebro Hospital to 1968 .Specialist diploma  1967. 1968 -1976 department of  pediatrics at KLB and S:t Görans Hospital (Karolinska Institute)  for further training and as assistant professor.

1974  MD PhD on a thesis ”Rheological Studies in the Newborn Infant”

Associate professor pediatrics 1976 (Karolinska Institute )

Head of departments  in  Växjö, Falun and Örnsköldsvik  all together  15 years.

Worked abroad for American and British companies as neonatologist and pediatrician.

Large experience of training pediatric residents in  Sweden and abroad.

Published more than 30 original articles in English in pediatric subjects and in Swedish several

articles in pediatrics as well as management and quality subjects. Have had more the 10 papers at International Conferences and visited several more.

Ombudsman for Swedish Paediatric Association 1968-1976

Member of governmental committee for education of General Practitioners 1979-82

Project leader :  Basal Pediatrics  Valmiera Latvia 1995-2006

                          Development of Pediatric Services  Pskov Russia 2005-2010

After retirement 2001 worked as locum in different departments, outpatient departments and school health in Sweden  and Norway as well as part taking in  projects as “ drug free school.”

gudmundbergqvist@hotmail.com