Hammarlund, Karl Gunnar

Karl Gunnar Hammarlund

KG Hammarlund är biträdande professor i historia med historiedidaktik vid Strömstad akademi. Invald 2017-03-15

Personlig beskrivning: KG är född i Göteborg 1954. Han har tidigare varit verksam som forskare och universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, där han under 15 år var ämnesansvarig för historia inom högskolans lärarutbildning. Akademisk bakgrund: KG avlade filosofie kandidatexamen vid Stockholms universitet 1983. Efter ett antal år i olika befattningar inom fackföreningsrörelse och ideella organisationer återvände han till akademin och avlade doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet 1998. Som universitetslektor i historia vid Högskolan i Halmstad arbetade han främst inom lärarutbildningen. Under den tiden kompletterade han sin utbildning med en masterexamen i utbildningsvetenskap vid Institute of Education, University of London (2013). Hans forskning berör framför allt frågor om historisk kunskap och hur antaganden och föreställningar om kunskap påverkar undervisning i historia, såväl i högskola som i skola. Annan relevant information: KG är aktiv medlem av det nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History (ISSOTL in History). Det mesta av hans
vetenskapliga produktion finns tillgänglig via researchgate eller academia  (fler ref. se nedan) 

ENGLISH VERSION
KG Hammarlund is Associate Professor of History and History Teaching at
Strömstad Academy. He was born in Gothenburg, Sweden, in 1954. KG’s latest
position, for 15 years, was as Senior Lecturer and subject leader at Halmstad
University.
KG Hammarlund graduated as B.A. at Stockholm University 1983. After various
positions within the trade union movement and NGOs he returned to the academy
and received his PhD degree at Gothenburg University 1998. As Senior Lecturer in
History he added a M.A. degree in Education (Institute of Education, University of
London 2013), to his CV.His research activities focus on historical knowledge and
how epistemological presuppositions affect History teaching and learning in both
secondary and tertiary education.
KG Hammarlund is an active member of the Swedish national network for research in
history teaching and learning and The International Society for the Scholarship of
Teaching and Learning in History (ISSOTL in History). Most of his scholarly texts are
available at researchgate eller academia 

Publikationer/Publications
1. Skrifter
Monografier:
Barnet och barnomsorgen: bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet
1998, ISBN 91-88614-22-0/ISSN 1100-6781, 199 sid.

Tidskriftsartiklar, refereegranskade:
”Historia som ämnesdisciplin och vardagsliv – ämnesdidaktiska utmaningar i ett flerkulturellt samhälle”, Nordidactica nr 4 2015, ISSN 2000-9879.
”Teaching History in a multicultural society – trends and tendencies in Nordic schools”, NordicumMediterraneum, ISSN 1670-6242, vol 10 (2015) nr 2.
”Regional Reform and Citizen Participation in Sweden”, Innovation – the European Journal of Social Science Research 2004:2, ISSN 1351-1610, s 145-163.
”The Historical Context of the Evolution of National Research Systems and International RTD Collaboration” (tillsammans med Hans-Liudger Dienel och Martin Peterson), Innovation – the European Journal of Social Science Research 2002:4, ISSN 1351-1610, s 265-278.

Tidskriftsartiklar, redaktörsgranskade:
”Den historiska intrigen – kan historien uppfattas som narration?”, Historisk tidskrift 2000:4, ISSN 0345-469X, sid 371-380.

Antologibidrag, refereegranskade:
”Between Historical Consciousness and Historical Thinking: Swedish History Teacher Education in the 2000s”, i Christopher Berg & Theodore Christou (eds.), The Palgrave Handbook of History and Social Studies Education. Basingstoke: Palgrave-MacMillan (under utgivning). ”Authentic assessment in history education: Emphasising the ’usefulness’ of history”, i Friederike Neumann & Leah Shopkow (eds.), Teaching History, Learning History, Promoting History Papers from the Bielefeld Conference on Teaching History in Higher Education. Frankfurt a/M: Wochenschau Verlag 2018, ISBN 978-3-7344-0685-0, sid 65-76.”Historiemedvetande: att förena förflutenhet och nutid, skolhistoria och livsvärld”, i Lise Kvande (red.), Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk.
Bergen: Fagbokforlaget 2014, ISBN 978-82-321-0404-8, sid 201-217.”Beyond the Book Covers: Curriculum Goals and Learning Material”, i orsteinn Helgason & Simone
Lässig (eds.), Opening the Mind or Drawing Boundaries? History Texts in Nordic Schools, Göttingen: V&R Unipress/Georg Eckert-Institut für Schulbuchforschung 2010, ISBN 978-3-89971-482-1, sid 107-120. ”Between the Mirror and the Wall: Boundary and Identity in Peter Weiss’ Novel Die Ästhetik des Widerstands”, i KG Hammarlund (red.), Borders as Experience, Halmstad: Högskolan i Halmstad 2009, ISBN 978-91-978256-0-3/ISSN 1400-5409, sid 117-129.

Antologibidrag, redaktörsgranskade: ”Continuous Assessment of Historical Knowledge and Competence: Challenges, Pitfalls, and Possibilities”, i David Ludvigsson & Alan Booth (red.), Enriching History Teaching: Challenges, Possibilities, Practice, Linköping: Linköpings universitet 2015, ISBN 978-91-7519-131-7, sid 33 -49. ”Promoting Procedural Knowledge in History Education”, i David Ludvigsson (red.), -Enhancing student learning in history: perspectives on university history teaching Uppsala: Uppsala universitet 2012, ISBN 978-91-506-2294-2/ISSN 0284-8783, sid 117-130.