Heldner, Christina

Christina Heldner

Christina Heldner är professor i franska vid Strömstad akademi sedan 4/10 2008. Hon föddes i Norrköping 1942 och tog studenten 1961 vid Katrineholms Högre Allmänna läroverk. Efter lärarutbildning och en fil. mag. 1965 vid Stockholms universitet (franska, engelska, filosofi, fonetik, allmän språkvetenskap) var CH verksam som lärare
vid grundskola och gymnasium fram till 1974, då forskarstudier påbörjades. Hon disputerade 1982 i romanska språk vid Stockholms universitet med avhandlingen La portée de la négation och tjänstgjorde därefter vid Umeå universitet
som universitetslektor i allmän språkvetenskap (1982-1985 samt 1990-1992) och som forskarassistent i franska (1985-1990). CH var 1992-2009 verksam vid Göteborgs universitet, först som universitetslektor och studierektor i franska och från 1999 som professor. Hon är sedan 2009 prof. em. vid GU. I samband med tjänstgöringen i Göteborg
hade CH många administrativa uppdrag, bl a som expert i samband med Högskoleverkets utvärdering av magister-utbildningen i franska i Karlstad, Växjö, Stockholm och Lund.

CH:s huvudintresse var länge modern lingvistik, speciellt den moderna franskans syntax och semantik. Framför allt har hon intresserat sig för sådana uttryck i det naturliga språket som är analoga med logikens operatorer. Så fokuserade doktorsavhand­lingen på problematiken kring negationen och hur dess räckvidd avgörs då den används
i ett givet textsammanhang. I en rad artiklar har också olika semantiska aspekter tagits upp på nominalsyntaxen i negerade satser, såsom artiklar och kvantifierare samt dessas distribution och tolkning. Bland övriga syntaktisksemantiska ämnen som behandlats kan nämnas höger- och vänsterdislokation samt opersonlig konstruktion.

Sedan mitten av 1990-talet har CH dessutom ägnat sig åt översättningsteori och översättningsevaluering, samt forskning om aspekter på översättning från kulturella utgångspunkter (Pippi Långstrump) eller stilistiska och estetiska (Dante). Bland övriga forskningsintressen som resulterat i publikationer kan nämnas psykolingvistik, språkvetenskap och språkpedagogik samt barnlitteratur.

En betydande del av den nämnda forskningen har genomförts i projektform med stöd från HSFR eller Riksbankens Jubileumsfond. Det gäller även det senaste projektet, som 2008 bl a resulterade i en bok med titeln Översättningskritik och estetisk form. Det är en mycket omfattande undersökning som bygger på analyser av en rad stilistiska parametrar
i Dantes Divina Commedia och motsvarande parametrar i sju översättningar till svenska. Analyserna har sedan fått ligga till grund för utarbetandet av en lingvistiskt baerad modell för översättningskritik som presenteras i bokens sista del (se GUP-bibliografi nedan).

CH har kvar uppdrag vid Göteborgs universitet som handledare inom forskarutbildningen och sysslar i övrigt med forskning, författarskap, diverse uppdrag och kursverksamhet.

– – – – –

Christina Heldner is Professor of French at Strömstad Academy since 4 October 2008. She was born in Norrköping in 1942, graduated in 1965 with an M.A. in French, English, Philosophy, and General Linguistics. She has a Ph. D. from Stockholm University, 1982, and has held a number of academic positions at the universities of Umeå and
Gothenburg, both in General Linguistics and in Romance Languages, including a full professorship of French at the
University of Gothenburg (since 1999); she is prof. em. at GU since 2009.

Originally, her research, was mainly concerned with modern linguistics, and in particular with  the syntax and semantics of modern French. Among the issues she took a special interest in were such natural language expressions as (partially) parallelize the operators of formal logic.  Her Ph. D. dissertation [La portée de la négation, 1981] treated the issue of negation and how to determine its scope in actual utterances. Subsequently, she also treated various
aspects of the syntax of noun phrases in negative sentences, including the distribution and interpretation of units such as determiners and quantifiers, and phenomena such as left and right dislocation and impersonal construction. Furthermore, she has done work within psycholinguistics, linguistics & language teaching, and children’s literature.

However, since the middle of the 90’ies, she has mostly been concerned with issues within translation theory. Her work includes so called Translation Studies (with a number of articles on the well-known Swedish fictional character Pippi Longstocking, as well as the equally well-known Italian Renaissance poet Dante Aligieri and his Divine Comedy),
but she has also been involved in developing theory within this domain. This research resulted in 2008 in a comprehensive study entitled Translation Quality Assessment and Aesthetic Form. Comparative Studies of Language and Style in Dante’s Divine Comedy and seven Swedish Translations.

Links to personal web-page and publications, including abstracts, on the site of the University of Gothenburg: