Jansson, Bo G

Bo G Jansson

Bo G Jansson, professor i litteraturvetenskap, förordnad 9/12-13

Bo G Jansson föddes 1949 i Uppsala och tog bibliotekarieexamen vid Högskolan i Borås 1986. Han disputerade 1990 vid Uppsala universitet. Åren 1992-1996 var han anställd som svensk lektor och forskare i litteraturvetenskap vid Institut for Nordisk Sprog och Litteratur vid Aarhus universitet och undervisade samtidigt periodvis vid Institutionen för litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.  Han anställdes 1996 som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna. Tjänstledig 1999-2000 och då universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. Docent i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna 2005. Professor i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna 2010.

Bo G Jansson var under åren 2007-2011 forskningsledare för etableringsområdet Världsarvets Världar(WHILD = the World Heritages: Global Discourse and Local Implementations) vid Högskolan Dalarna.  Han är från och med 2012 forskningsledare för forskningsprofilen Kultur, identitet och gestaltning vid Högskolan Dalarna.

Forskningsinriktning
Bo G Janssons forskning är inriktad främst mot berättelseteoretiska problem samt mot relationerna mellan premodern scenkultur, modern bokkultur och postmodern skärmkultur. Hans viktigaste publikationer är de fyra monografierna Postmodernism och metafiktion i Norden (1996), Episkt dubbelspel: om faktionsberättelser i film, litteratur och tv (2006), Falu gruva i skönlitteraturen (2011) samt Ljuga vitt och brett utan att ljuga: den svenska prosaberättelsen i den postmoderna skärmkulturens tidevarv: filosofisk grund, innehåll och form (2013).

Skriv ut Verksförteckningen (aug 2019) yy

– – – – – – – 

Bo G Jansson was born in 1949 in Uppsala and in 1986 took his degree in Librarianship at the University of Borås. In 1990, he defended his doctoral thesis at Uppsala University. Between the years of 1992 and 1996, he was employed as Senior Lecturer of Swedish and Researcher in Comparative Literature at the Institute of Scandinavian Languages and Literature at Aarhus University in Denmark, while also teaching periodically at the Department of Literature, Uppsala University.

It was in 1996 that he was employed as Senior Lecturer in Comparative Literature at Dalarna University. During his sabbatical, 1999-2000, he served as Senior Lecturer in Comparative Literature at Blekinge Institute of Technology. He became Docent in Comparative Literature at Dalarna University in 2005 and in 2010 Professor.

From 2007 until 2011, Bo G Jansson was Head of Research for World Heritages: Global Discourse and Local Implementations (WHILD) at Dalarna University. From 2012, he will be the Head of Research for the research profile Culture, Identity and Representations.

Bo G Jansson’s research focuses mainly on issues of narrative theory as well as on the relationship between pre-modern stage culture, modern print culture and post-modern screen culture. Whereas the pre-modern stage culture communication is oral and interactive, the communication of modern book culture is written and one-directional. Yet post-modern screen culture once again takes up certain aspects from pre-modern communication such as the oral (TV) and the interactive (social media, Internet).

Bo G Jansson’s most important publications are the four monographs Postmodernism och metafiktion i Norden (1996); Episkt dubbelspel: Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv (2006) (which includes an appendix in English entitled ”Paratexts and the Limits of Narratology”); Falu gruva i skönlitteraturen (2011) and Ljuga vitt och brett utan att ljuga: den svenska prosaberättelsen I den postmoderna skärmkulturens tidevarv: filosofisk grund, innehåll och form (2013). These titles are available in Swedish only.

Monografier/Monographs
Självironi, självbespegling och självreflexion: den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons
diktning. Uppsala: Uppsala universitet, 1990 (Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga
institutionen vid Uppsala universitet; 27).

Diss.Postmodernism och metafiktion i Norden. Århus: Aarhus universitet, 1995 (Litteratur, æstetik, sprog. Skriftserie fra Aarhus universitet. Institut for nordisk sprog og litteratur; 19)
Postmodernism och metafiktion i Norden. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1996
Nedslag i 1990-talets svenska prosa: om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv. Falun: Högskolan Dalarna, 1998 (Högskolan Dalarna. Kultur och lärande. Rapport; 1998:2)

Världen i berättelsen: narratologi och berättarkonst i mediaåldern. Falun: Högskolan Dalarna, 2001 (Högskolan Dalarna. Kultur och lärande. Rapport; 2001:5)

Världen i berättelsen: narratologi och berättarkonst i mediaåldern. 2. rev. uppl. Falun: Högskolan Dalarna, 2002 (Högskolan Dalarna. Kultur och lärande. Rapport; 2001:5)

Episkt dubbelspel: om faktionsberättelser i film, litteratur och tv. Med appendix: ”Paratexts
and the Limits of Narratology”. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006

Fet-Mats: den förstenade gruvdrängen i sakprosa och som inspirationskälla till dikt och
konst från 1700-talet till idag. Hedemora: Gidlund, 2009

Fet-Mats: den förstenade gruvdrängen i sakprosa och som inspirationskälla till dikt och konst från 1719 till 2010. Falun: Högskolan Dalarna, 2010. Tillgänglig: Världsarvets Världars hemsida (www.du.se/varldsarvet) under fliken ”Publikationer”. Falu gruva i skönlitteraturen. Falun: Högskolan Dalarna, 2011 (Kultur och lärande. Rapport;
2011:1)

Falu gruva i skönlitteraturen: med särskild hänsyn till diktningen kring Fet-Mats-motivet.
Falun: Högskolan Dalarna (Kultur och lärande. Rapport; 2012:2)

Ljuga vitt och brett utan att ljuga: den svenska prosaberättelsen i den postmoderna
skärmkulturens tidevarv: filosofisk grund, innehåll och form. Falun: Högskolan Dalarna, 2013 (Kultur och lärande; 2013:1)

Millennieskiftets svenska roman. Möklinta: Gidlunds förlag, 2016
Redaktörskap/Editorship

Fornstora dagar: en antologi med texter om Falun, Stora Kopparberget och Sveriges
stormaktstid. Red. Inga Lena Ångström Grandien & Bo G Jansson. Falun: Högskolan
Dalarna, 2012 (Kultur och lärande. Rapport; 2012:1)

The Significance of World Heritage: Origins, Management, Consequences; The Future of the World Heritage Convention in a Nordic Perspective: Papers Presented at Two Conferences in Falun (Sweden) 2010 and in Vasa (Finland) 2011. Edited by Bo G Jansson. Falun. Högskolan Dalarna, 2013 (Kultur och lärande; Rapport, 2013:1)

Uppsatser/Essays
”Symbolisk aprikos eller ironisk lök? Eyvind Johnson i det moderna och postmoderna
Europa” i Hjärnstorm 43(1992), S. 20-30

”’Fictions’ och ’factions’: några funderingar kring förhållandet mellan skönlitteratur och
sakprosa med anledning av två böcker av Anders Pettersson och Lars-Åke Skalin” i Samlaren 113(1992), s. 69-76

”En postmoderne undergangsvision, eller Fra moderne detektivroman til postmoderne science fiction: om Peter Høegs ’Frøken Smillas fornemmelse for sne’” i Spring: tidsskrift for moderne dansk litteratur 7(1994), s. 136-148

”Nordens poetiska reception av Europas reception av det nordiska” i The Waking of Angantyr: The Scandinavian Past in European Culture. Ed. by Else Roesdahl and Preben Meulengracht Sørensen. Århus: Aarhus universitet, 1996 (Acta Jutlandica LXX:1 Humanities Series; 70), s.192-208

“En postmodern undergångsvision, eller Från modern detektivroman till postmodern science fiction: om Peter Høegs ’Frøken Smillas fornemmelse for sne’” i Hjärnstorm 55(1996), s. 2-7

Postmodernism Now! The Swedish Novel in the 1990’s. Aalborg: Aalborgs universitet, 2000 (Working Papers / Aalborg University. Significant Forms, The Rhetoric of Modernism; 7)

”Eyvind Johnson och Norden” i Akka: tidskrift för kultur och lärande vid Högskolan Dalarna
2003:vår, s. 5-30

”En postmoderne fin de siècle: om 1990’ernes svenske roman” i Modernismens historie. Red.
Anker Gemzøe og Peter Stein Larsen. København: Akademisk Forlag, 2003
(Modernismestudier; 2), s. 234-257
”Verkligheten behöver språket för att få tydlig mening och kontur” i Tvärsnitt 2003:3, s. 36-
47
”Eyvind Johnson und der Norden” i Grosse nordische Erzähler des 20. Jahrhunderts:
Symposium aus Anlass des 100. Geburtstages von Halldór Laxness. Erlangen, 2-4. Mai 2002.

Erlangen: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 2004 (Erlanger Forschungen. Reihe A.
Geisteswissenschaften; Band 102), s. 207-220.

”Paratexts and the Limits of Narratology” i Bo G Jansson, Episkt dubbelspel: om
faktionsberättelser i film, litteratur och tv. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006, s. 215-237

”Provinsiellt berättande på postmodernt vis: om dokumentärfilmserien ’Hembygdsalbum’
från Svärdsjö i Dalarna” i Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen. Red. Erik Hedling & Mats Jönsson. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2007 (Mediehistoriskt arkiv; 5), s. 370- 385

”E.T.A. Hoffmanns ’Falu gruva’” i Texter till Thomas: festskrift till Thomas Kihlberg april
2008. Göteborg: SULF, 2008, s. 73-93

”Efterord” i Eyvind Johnson, Molnen över Metapontion. Stockholm: Themis, 2008, s. 359-
378

”Hans Järta och Regeringsformen 1809” i Dalarnas hembygdsbok 79(2009), s. 146-159
Fet-Mats i postmodernismen samt Den historiska bakgrunden till berättelsen om Fet-Mats:
två uppsatser om den förstenade gruvdrängen i Falun. Falun: Högskolan Dalarna, 2009.
Tillgänglig: www.dalea.du.se

”Historiografisk metafiktion och faktion: romantikens berättelse om den förstenade
gruvdrängen Fet-Mats i två postmoderna versioner” i Codex and Code. Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, NORLIT 2009, Stockholm, August 6-9, 2009. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009 (Linköping Electronic

Conference Proceedings; 42:26). Tillgänglig: http://www.ep.liu.se/ecp/042/ecp09042.pdf
”Mats Israelsson/Fet-Mats. Den förstenade gruvdrängen” i 111 betydande män och kvinnor i Världsarvet Falun under 400 år. Falun: Falu kommun, 2012, s. 16

”Hans Järta (1774-1847): huvudpersonen bakom Regeringsformen 1809”, i 111 betydande
män och kvinnor i Världsarvet Falun under 400 år. Falun: Falu kommun, 2012, s. 89

”Gunnar Tideström (1906-1985): litteraturprofessor och estetisk teoretiker”, i 111 betydande män och kvinnor i Världsarvet Falun under 400 år. Falun: Falu kommun, 2012, s. 221

”Fet-Mats-historien i postmodern tappning: om Julian Barnes novell The Story of Mats
Israelson” i ”Om det man inte kan tala måste man sjunga”: festskrift till Eva-Britta Ståhl.
Peter Degerman, Anders Johansson & Eva Söderberg (red.). Sundsvall: Mittuniversitetet,
2015, s. 89-99

”Syndabockar och civilkurage: filosofiska ingångar” i Programbladet för skådespelet I
skuggan av falubränderna, Dalateatern 2016

”Julian Barnes novell The Story of Mats Israelson” i Kulturell reproduktion i skola och
nation: en vänbok till Lars Petterson i: Hedemora: Gidlund, 2016, s. 215-328
Vetenskapliga recensioner/Scientific reviews Recension av Nils Erik Enkvist, ’Stilforskning och stilteori’ (1974) i Samlaren 98(1977), s. 213-216

Recension av Anders Öhman, ’Apologier: en linje i den svenska romanen från August
Strindberg till Agnes von Krusenstjerna’ (2002) i Samlaren 123(2002), s. 434-437
Recension av Folke Nibelius doktorsavhandling ’Lord Bolingbroke (1678-1751) and History: A Comparative Study of Bolingbroke’s Politico-Historical Works and a Selection of
Contemporary Texts as to Themes and Vocabulary’ i TFL: tidskrift för litteraturvetenskap
2003:1/2, s. 186-189

Recension av Per Rydén, ’Den svenske Ikaros: berättelserna om Andrée’ (2003) i Samlaren125(2004), s. 394-399

Recension av Per Anders Wiktorssons doktorsavhandling ’Den utvidgade människan: om
Eyvind Johnsons Krilon-trilogi’ i TFL: tidskrift för litteraturvetenskap, 2011:2, s. 145-147
Övriga recensioner och dagstidningsartiklar/Other reviews and newspaper articles

”Den runda berättelsen: idag finns inte bara en sanning” i Svenska Dagbladet den 4 juni 1995

”Lojaliteten gällde friheten – inte arbetarklassen”: [om Eyvind Johnson] i Dala-Demokraten
den 26 augusti 2000

Recension av Göran Greider, ’Vem är rädd för litteraturen?’ (2001) i Dala-Demokraten den
19 november 2001

”För mycket vikt vid etablerad kunskap: [om Högskolan Dalarna]” i Dala-Demokraten den 21 november 2002

Recension av Hans Lagerberg, ’Ivar och Eyvind: en bok om relationen mellan Sveriges två största arbetarförfattare’ (2003) i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 31 maj 2003

Recension av nyutgåvan av Gerald Clarke, ’Capote: en biografi’(2006) i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 15 juli 2006

Recension av Marianne Fredriksson, ’Ondskans leende’ (2006) i Falu-Kuriren/Dalarnas
Tidningar den 5 september 2006-09-06

Recension av Howard Sounes, ’Bukowski: en biografi’ (2006) i Falu-Kuriren/Dalarnas
Tidningar den 9 september 2006

Recension av Bret Easton Ellis, ’Lunar Park’ (2006) i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den
3 oktober 2006

Recension av Bodil Malmsten, ’Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig’ ” i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 18 oktober 2006

”Beatpoesin i mediaålderns upptakt”. Essä kring 1950-talets ”beat”-diktning med anledning
av utgivningen av antologin ’BEAT! Poesi och prosa från beatgenerationen’. Red. Gunnar
Harding och Per Planhammar i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 24 januari 2007
Recension av Bengt Jangfeldt, ’Med livet som insats: berättelsen om Vladimir Majakovskij
och hans krets’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 12 april 2007
Recension av Vera Efron, ’Du en av oss’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 7 juni 2007
Recension av Inger Frimansson, ’Ligga som ett O’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 21 augusti 2007
Recension av Göran Hägg, ’I världsfurstens harem: Erik Johan Stagnelius och hans tid’ i
Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 6 september 2007

Recension av J.R.R. Tolkien, ’Húrins barn’ (2007) i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 2
januari 2008

Recension av Bodil Malmsten, ’Kom och hälsa på mig om tusen år’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 4 januari 2008 [Anmälarens namn felaktigt Bo G Johansson]

Recension av Håkan Bravinger, ’Bära bud’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 24 januari 2008

Recension av Anders Johansson, ’Nonfiction’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 15
mars 2008

Recension av Niccolò Ammanitis ’Mellan himmel och jord’ (2008) i Falu-Kuriren/Dalarnas
Tidningar den 29 april 2008

”Italienska fantasier om Falu gruva förr”. Essä i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 6 maj
2008

Recension av Sigge Eklund, ’Sigges blogg 2005-2006’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar
den 12 juli 2008

”TV – att roa och utbilda inte alltid förenligt”. Recension av Louise Ekelund & Lars O.
Lundgren, ’Gustaf Fröding och Vackra Vivi: SVT:s villfarelser – och verkligheten’ i FaluKuriren/Dalarna Tidningar den 23 augusti 2008

”Dina prylar – någons sopor?”. Recension av Mattias Hagberg, ’Skräp’ och Jennie Dielemans,

’Välkommen till paradiset: reportage om turistindustrin’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar
den 20 september 2008

”Gedigen avhandling om arbetarförfattare”. Recension av Jimmy Vulovic, ’Ensamhet och
gemenskap i förvandling: vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds
mellankrigsromaner’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 2 mars 2009

”Litterär kanon och fotboll ur europeiskt perspektiv”. Essä i Falu-Kuriren/Dalarnas
Tidningar den 9 maj 2009

”Välkommen nyöversättning av Främlingen”. Recension av Albert Camus, ’Främlingen’ i
Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 31 juli 2009

”Speer på spåren”. Recension av Joachim Fest, ’Albert Speer: en biografi’ i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 5 augusti 2009

”Genialt av Oates”. Recension av Joyce Carol Oates ’Älskade syster’ i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 26 september 2009

”Ranelid x 2”. Recension av Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, ’Fenomenet Björn Ranelid’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 11 november 2009

”Infam buskis av Unni Drougge”. Recension av Unni Drougge, ’Bluffen’ i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 2 oktober 2010

”Boken och författaren ersatt av en skärmkultur”. Essä i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar
den 5 januari 2011

”Hugskott i dagbok ges ut”. Recension av Olof Lagercrantz ’Vid sidan av: möten med
författare från fyrtiotal till sjuttiotal’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 10 mars 2011

”Gnagande oro för barnens hälsa”. Recension av Mats Kempe, ’Nattlampan tänd och dörren på glänt’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 26 oktober 2011.

”Färgstarkt om relationer och tid”. Recension av Antonio Tabucchi, ’Tiden åldras fort’ i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 19 januari 2012

”Orosanden och den moderna författarrollen: [om August Strindberg]” i Falu Kuriren/Dalarnas Tidningar den 12 maj 2012

”En diktare i tiden”. Recension av ’Karlfeldt i sin tid: nio uppsatser om en skald och hans
omvärld’ (Red. Christer Åsberg. Karlfeldtsamfundets skriftserie; 44) i Falu-Kuriren/Dalarnas
Tidningar den 18 juli 2012

”Ludvikaförfattare ger oss Kierkegaards tankar i vår tid”. Recension av Ingmar Simonsson,
’Människans möjligheter – enligt Kierkegaard’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 4 maj
2013

”Nytt ljus över 1800-talsromanen”. Recension av Sara Danius, ’Den blå tvålen: romanen och konsten att göra saker och ting synliga’ i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar den 14 maj 2013

”Spelet mellan stor konst och banalitet: om Kristina Lugns författarskap” i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 14 februari 2015

”Livströst i novellform”. Recension av Ilmar Taska, ’Skönare än livet’ i FaluKuriren/Dalarnas Tidningar den 31 mars 2015

”Manns allvarligt menade ursäkt”. Recension av Thomas Manns ’Doktor Faustus’ i
nyöversättning till svenska (Bonnier, 2015) i Dalarnas Tidningar den 26 maj 2015

/ 2017-04-20 JT