Jern, Stefan

Stefan Jern

Stefan Jern är biträdande professor I psykologi vid Srömstad akademi sedan april 2010 och docent vid Lunds universitet där han också var universitetetslektor t.o.m. augusti 2010.

Fascinationen inför människan som social varelse och som gruppvarelse har varit, och är, central för honom. Nästan all mera komplex mänsklig verksamhet sker i olika sociala system som lag, grupper, team och organisationer, men grupplivet är inte okomplicerat. Sedan 1940-talet finns en mycket rik forskning omkring grupper, men bara en bråkdel av denna rikedom omsätts i praktisk verksamhet.

Stefan Jern föddes 1945 I Stockholm, men har sin rötter I Tjust i nordöstra Småland och stiftade under sin uppväxt bekantskap med både Västervik, Helsingborg, Göteborg och Malmö men är nu sedan lång tid tillbaka naturaliserad skåning och bosatt I Ängelholm. Med en bakgrund som “helklassiker” och militära studier I ryska började han sina akademiska studier i Stockholm och var inställd på att bli lingvist (slaviska språk). Via studier i teoretisk filosofi övergick han dock till psykologin i Lund, där han avlade filosofie kandidatexamen 1967, fil.mag. 1968 och fil.lic. 1971. Den tvärvetenskapliga avhandlingen berörde psykologiska och psykoanalytiska aspekter på lyrikupplevelse. 2004 blev han docent i Lund.

Efter några år som universitetslektor i Lund övergick han 1973 till praktisk verksamhet som klinisk psykolog inom psykiatrin, som under 1970-talet genomgick en snabb utveckling i riktning mot socialpsykiatri, sektorisering, teamarbete och tvärvetenskapligt samarbete. Under denna period (1973 – ca 1983) kom hans intressen att förskjutas mot socialpsykologiska frågor som ledarskap, teamsamverkan och förändringsmotstånd och han deltog i ett antal utvecklings- och utredningsprojekt med anknytning till psykiatrins förändring. Ungefär samtidigt kom han också bl.a. via ett Medical Fellowship från Europarådet i kontakt med den brittiska Tavistocktraditionen som utforskade grupprelationer och strävade att förena sociala, psykologiska / psykodynamiska och tekniska system på ett optimalt sätt i arbetslivet. Han var under många år verksam med utbildningar och konsultativt arbete inom denna tradition i Sverige bl.a. inom stiftelsen AGSLO, där han under perioder var ordförande och vice ordförande, men även under en tjugoårsperiod i Frankrike (La Fondation Internationale de l´Innovation Sociale, Paris) samt också I Norge, Finland, USA och Storbritannien.

Efter att ha arbetat i ett flerårigt aktionsforsknings- och konsultationsprojekt kring organisationsförändring i en religiös orden under början av 1980 talet började han söka sig tillbaka till akademin men behöll hela tiden den praktiska anknytningen. Först 1995 lämnade han tjänsten som chefpsykolog i nordvästra Skåne efter att ha varit klinisk lärare I Lund 1981 och lektor i psykologi och pedagogik I Linköping 1985-1986. Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademins Nationalkommitté för psykologi 1985-91.

 

Från och med 1995 var han verksam vid Linköpings universitet, och medverkade i uppbyggnaden av en ny psykologutbildning och började forska om villkoren för lärande grupper inom ramen för forskningsgruppen (FOG), som han fortfarande är knuten till genom dess nätverk FOG FORUM. Efter att ha flyttat över till Lunds universitet 1998 vidgade han sin forskning till att utveckla allmänna modeller för grupputveckling samt till fenomenet grupptrötthet. Hans forskningsintressen omfattar också psykologers professionellla identiteter och strategier samt psykologihistoria.

Han har varit expert i flera sammanhang, deltagit i och arrangerat många internationella vetenskapliga konferenser samt varit styrelseldamot i ett stort antal vetenskapliga och professsionella sammanslutningar. Se vidare den engelska framställningen nedan.

Översikter över hans skriftliga prohttp://www.lu.se/o.o.i.s/12588?duktion finns på, klicka, och på klicka

Stefan Jern is Associate Professor in psychology at Strömstad Academy and Reader in psychology at Lund University, where he served as Associate Professor in Group and Organizational Psychology until 2010.

Basically he was trained and worked as a clinical psychologist, but moved into the organizational field driven by reforms in the Swedish mental health system in the late 1970:ies and early 1980:ies. He also holds specialist diplomas in work & organizational psychology. In the latter area he has worked as a consultant in Sweden and internationally since 1979.

 

He was on the Board of the Swedish Group Relations organization in the Tavistock tradition, The AGSLO Foundation, since the late 1970:ies until 2009 and also served as president and vice president for extended periods. He has worked as staff member and conference director of more than 70 group relations conferences in the TIHR / AKRI tradition since 1980 in Sweden, Finland, Norway, France, the U.K and the U.S.

His research expertise is in new models of group development with bordering interests in the areas of group weariness and group negativism, group training as a field of influence, anxiety management and social defences in organizational hierarchies, professionalisation processes – strategies and identity issues and group training as a field of influence.

His teaching areas are organizational psychology; group psychology; psychological consultation; professional ethics; professionalization theory and the history of psychology.