Lamm, Johan

Johan Lamm

Johan Lamm, invald 2021-01-18.  är professor i energihushållning i fysisk planering,
Professor of Energy Economics in Physical Planning
 

Energihushållning i Fysisk Planering

Sedan 1970 – talet har man alltmer börjat uppmärksamma energiomvandlingens konsekvenser för miljön. Hushållning med energi har därför blivit ett program för forskning som omfattar flera discipliner. Inom den fysiska planeringen har påvisats samband mellan bebyggelsens fysiska struktur och dess energiomsättning. Energiomvandling för bl a uppvärmning, transporter och sambandet med klimatet har varit reviret i aktuell forskning. I den FoU vari jag och mina medarbetare varit verksamma har fokus legat på att få fram en modell hur man skall finna den fysiska struktur på översiktlig kommunal nivå för hushållning med energi som optimerar påverkan på klimatet, energi från uppvärmning och transporter. Omkring åren 1990 – 2000 var modellen klar och kunde testas tack vare tillgång till ansenlig datakraft. Genom tillkomsten av GIS – system föreligger nu möjligheter att knyta samman ur andra system samlad information vid modellens tillämpning. Jag ser därför med stort intresse den tvärfackliga miljö som Strömstad Akademi utgör.

– – – – – – – –

Energy Economy in Physical Planning

Since the 1970 – ties there has been a growing attention on the consequences of energy turnover upon the environment. Energy economy has thus become a program for research that includes several disciplines. Within the research on physical planning there has been proved relations between the structure of the built environment and it energy turnover. The use of energy for, among others, heating, transportation and its relations to climate has been the

territory for research. In mine and my colleagues research the focus has been on a model for how to find the physical structure on a municipal level for energy economy which optimizes

the impact upon climate, with the energy turnover from heating and transportation. Around the period 1990 – 2000 the model was in a shape that could be tested due to the use of substantial computers. By the development of GIS systems it is now possible to use other sources of information. I therefore am very interested in the multi – research environment that is represented in the Strömstad Academy