Liljeroth, Ingrid

Ingrid Liljeroth

Invald 2010-02-18
biträdande professor i specialpedagogik
Associate Professor in Special Education


1936    född i Malmö
1956.    studenten
1959    studier i Lund: FK,
1962     FL och psykolog
1964- 1976    psykolog på Vipeholms sjukhus i Lund.
1974    FD vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Den utvecklingsstördes identitetsutveckling och samhällsroll.”
1976 l    rektor i specialpedagogik och docent vid Göteborgs Universitet.
1997     pensionär och därefter handledning, utbildning och forskning.
2010     biträdande professor i specialpedagogik vid Strömstad akademi.

Åren på Vipeholm var i en tid när nya synsätt väcktes i samhället. Hon fick vara med i den lärorika process som förankrade dessa i samhället och omvandlade insatserna. Behovet av ny kunskap växte. Kärnan i hennes studier är frågorna vad en svår funktionsnedsättning innebär för en människa och hur det kan mötas. I forskningen om identitetsutvecklingen framkom omgivningens och samhällets betydelse. Konsekvenserna för de specialpedagogiska insatserna studerade hon ytterligare utifrån bl.a. förhållningssätt och bemötande. Det väckte hennes intresse för en kunskapsbildning med en gemensam grund i praktik, utbildning och forskning och fördjupades utifrån kunskapsintressena liv och vardag, komplexitet och helhet med allt starkare inriktning mot fenomenologi och systemtänkande. Sedan mitten av 1970-talet har denna process berikats av samarbete med den antroposofiska läkepedagogiken i Järna där bl.a. jämförande studier ingått.

Under senare år har hon vidgat sitt område genom bl.a. utvecklingsarbete. Ett syftade till att utvärdera och förankra en för vårt land ny pedagogik inom rörelse­hinderområdet, konduktiv pedagogik. Ett annat gick ut på att formulera en pedagogik för personer med Aspergers syndrom (en form av autism). I mer än tio år har hon också arbetat i en tvärvetenskaplig forskargrupp som utvecklat ett idé- och kunskaps­system om verksamheter, verksamhetsutveckling och verksamhetsvägledning.

– – – – – –

Ingrid Liljeroth is born in 1936 in Malmö.

Studies in Lund: 1959 BA and 1962 Licentiate degree and psykologist.

1964-1976 psykologist at Vipeholm – a special hospital in Lund.

1974 PhD at the University of Stockholm on the thesis The development of identity and the role of the mentally retarded.in society.

Retired in 1997. After that supervision, education and research.

2010 Associate Professor in Special Education at Strömstad Academy. 

During the years at Vipeholm new attitudes grew in society. She participated in the process in which the new concepts were grounded and changed activities. The need of new knowledge was strengthened. Her main interest of knowledge is expressed in two questions: What does a disability mean for a human being and how can it be met? The studies of identity showed the importance of the attitudes in the society and of the people around the person. She studied the consequences in special education from the perspectives of attitude of mind and treatment. Another area delt with a process of knowledge with the same basis in practice, education and research. It was deepened through the interests of knowledge of everyday life, complexity and holism with a gradually more pronounced direction towards phenomenology and theory of systems. Since the middle of the 1970-ties a cooperation with the anthroposophic healing education has enriched this process partly through comparative studies. 

During the last years she has deepened these perspectives in a development work to evaluate and establish a new knowledge, conductive education, in a preschool for children with motor disabilities. Another study aimed at formulating a special education theory based on the development of identity and consciousness of the disability in the area of Asperger’s syndrome (a form of autism).  In more than ten years she has participated in a multidisciplinary research group which has led to a theory of activities and their development and the consequences for supervision.