Borgström, Maria

Maria Borgström

Maria Borgström förordnades som biträdande professor i pedagogik vid Strömstad akademi 4/7-16.
Docent Maria Borgström bedriver  tvärvetenskaplig forskning om ungas språk, identitet och kultur. Hennes doktorsavhandling
Att vara mittemellan. Hur spansk-amerikanska ungdomar i Sverige upplever villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling,
presenterades 1998 vid pedagogiska institutionen i Stockholms universitet. Från 1991 har hon haft systematisk kontakt med experter, forskare
och politiker som arbetar med utbildning i Katalonien och kan ge en god inblick i den tvåspråkiga undervisningssituationen i Katalonien.
María Borgström har arbetat med kurser och konferenser inom detta område vid Stockholms universitet, Rovira I Virgilis Universitet i Tarragona
och Universitat Autònoma i Barcelona. Hennes postdoktorala projekt vid universitetet i Barcelona handlade om hur unga marockaner i Barcelona
uttryckte sin identitet med kodväxling. Hon har undervisat i en kurs om kulturell kunskap vid Stockholms universitet (Institutionen för pedagogik
och Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikanska studier) och vid universitetet i Barcelona (Department of Education).


María Borgström deltog aktivt i ett forskningsprogram vid Stockholms universitet ”Språk och identitet spansktalande bor i Sverige” (SPIIS).
Hon medverkade också i ett europeiskt projekt, Integra, som innebär ett gemensamt arbete mellan Universidad Politécnica i Barcelona, ​​
Centrum Bruxellois d’action Interculturelle i Belgien och Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikanska studier i Stockholm.
Detta var ett Comenius-projekt vars syfte var att utveckla och förbereda en kurs för ytterligare utbildning för att öka interkulturell kompetens och medvetenhet bland lärare i åldersgruppen 13 till 16 år. Borgström har bedrivit forskning om globalisering och identitet tillsammans med Dr Katrin Goldsteiin-Kjaga i Institutionen för pedagogik vid Stocholms universitet med ett projekt finansierat för Vetenskapsrådet den 31 december 2003. Från februari 2003 arbetade Borgström i lärarprogrammen som universitetslektor vid Södertörns Högskola .
Maria utvecklade ett projekt om interkulturell kommunikation, lärande och fred. Hon har deltagit som medlem av IAIE International Association for Intercultural Education, NFIP, Nätverk om inter School Forskning och FIKK Research Program om interkulturell kommunikation, identitet och globalisering. Hon är också medansvarig för ett  seminarium om interkulturell kommunikation under IGP (International Graduate Programme)
vid Stockholms universitet. Maria var ansvarig för Institutionen för pedagogik för Södertörns universitet och dess interkulturella profil som för närvarande erbjuder en Master i interkulturell pedagogik som hon var också ansvarig för under fem år. Hennes erfarenhet av interkulturell pedagogik, kommunikation och närliggande områden har varit hennes starka sida under de senaste 20 åren. Hennes arbetserfarenhet omfattar
Sverige, Argentina och Spanien. Borgström genomför nu forskning om fred, nya konstruktioner av identitet och kosmopolitiska interkulturella lärprocesser i det globala samhället. Ungdomarnas värden i Östersjöområdet: Tjeckien, Polen och Sverige tillsammans med Professor
Katrin Goldstein-Kyaga och professor Ana Graviz . Projektet har finansierats av Östersjöstiftelsen i Sverige. Nu arbetar hon i Stockholm
universitet vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.

– – – – – – – –

Maria Borgström, associate Professor MARÍA BORGSTRÖM carry out interdisciplinary research related to young peoples language, identity and culture. Her doctoral dissertation Being in-Between. How Spanish American Young People in Sweden Perceive the Conditions of their Socio-Cultural Identity Development, presented in 1998 to the Department of Education in Stockholm University. From 1991 she has had systematic contact with experts, researchers and politicians who work with education in Catalonia and can provide a good insight into bilingual education situation in Catalonia. María Borgström has worked and continues working with courses and conferences in this area at Stockholm University, Rovira i Virgilis University in Tarragona and Universitat Autònoma in Barcelona. She has finished a postdoctoral project at Barcelona University concerning Sociocultural Identity among young Moroccans in Barcelona. She taught a course on cultural knowledge and she is involved in seminary programs both at Stockholm University (Department of Education and Department of Spanish, Portuguese and Latin-American studies) and at Barcelona University (Department of Education). María Borgström was responsible for coordinating a project which studies how mother tongue teachers and interpreters view the acquisition of cultural, social and language codes of Chileans in Sweden. This project forms part of a research program at Stockholm University “Language and Identity of Spanish speaking living in Sweden” (SPIIS). She also participates in a European project, INTEGRA, which involves joint work between the Universidad Politécnica in Barcelona, the Centre Bruxellois d´action Interculturelle in Belgium and the Department of Spanish, Portuguese and Latin-American studies in Stockholm. Borgström carried out research about Globalization and identity together with Dr. Katrin Goldsteiin-Kyaga in The Department of Education at Stocholms university with a Project financed by Vetenskapsrådet to 31 December 2003. From February 2003 Borgström works into teacher programs as Senior Lecture in Södertorn High School. Maria develops altso a project about intercultural communication, learning and peace. She is a member of IAIE International Association for Intercultural Education, NFIP, Network about Intercultural School Research and FIKK Research Program about Intercultural communication, Identity and Globalisation. She was also co-responsible for an ongoing seminary on Intercultural Communication under the IGP (International Graduate Programme) of Stockholm University. Maria was a member of The Department for Pedagogy of Södertörns University and its intercultural profile which currently offers a Masters in Intercultural Pedagogy for which she was also responsible under five years. Her experience in intercultural pedagogy, communication and related field includes the past 20 years. Her country experience includes Sweden, Argentina, and Spain.
Borgström carried out now research about Peace, New Constructions of Identity and Cosmopolitical Intercultural Learning Processes in the Global Society. Young peoples’ values in the Baltic Area: Czech Republic, Poland and Sweden together with Professor Katrin Goldstein-Kyaga and professor Ana Graviz in The Department of Education at Södertörns University. There are a tree years Project financed by Östersjöstiftelsen in Sweden. Now she is working in Stockholm’s university in the Department of Child and Youth studies.