Molander, Sverker

Sverker Molander

Invald 2008-10-04 ledamot  professor i miljösystemanalys 20/3-16 Professor of Environment System Analysis

Sverker Molander är född 1957 och biträdande professor i miljösystemanalys vid Strömstad akademi sedan 4/10 2008  och vid Chalmers Tekniska Högskola sedan 1/7 2004.

Sverkers miljöengagemang började i mitten av 60-talet då olika namnkunniga forskare (Georg Borgström, Svante Odén, Hans Palmstierna, Björn Gillberg m.fl) inspirerade till ett livslångt lärande/forskning för att försöka förstå olika aspekter av miljöproblemen, deras orsaker, förlopp i ekosystemen och vad man kan göra åt dem.

Efter gymnasiestudier i naturvetenskap inledde han sina studier med avsikten att bli ämneslärare i kemi och biologi. Efter ett par år, som också innehöll studier i historia och dramatik, valde han att fortsätta studierna med inriktning på biologi något som följdes av forskarstudier i fysiologisk botanik vid Göteborgs Universitet under Hans Blancks handledning. Forskarstudierna avslutades med en avhandling som visade på möjligheterna att påvisa en ökad tolerans hos biologiska samhällen vilka utsatts för giftiga kemiska ämnen.

Sedan disputationen har Sverker fortsatt att arbeta inom akademin med en kombination av forskning och undervisning inom miljöområdet. Undervisningen har bedrivits på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, dels vid Göteborgs Universitet där han deltog i starten av det miljövetenskapliga programmet och senare vid Chalmers tekniska högskola där han varit aktiv sedan början av 1990-talet och sedan 1995 som universitetslektor och senare som docent och bitr professor. Inledningsvis hade han ansvaret för en forskarskola kring ”Sustainable Urban Development” och senare för grundutbildningsfrågor vid avdelningen för Miljösystemanalys, med särskilt ansvar för mastersprogrammet ”Environmental Measurements and Assessments”. Utmaningen att hjälpa någon att förstå består.

Forskningen har rört sig inom två huvudområden, båda med anknytning till systemanalys som är ett gammalt intresse. Det ena av områdena har inneburit en fortsättning på ”giftforskningen” och rört sig kring olika system för bedömning av giftiga ämnens miljöfarlighet. Bland annat ledde Sverker en tid ett stort europeiskt projekt som kallades OMNIITOX vilket gick ut på att skapa ett web-baserat verktyg för beräkning av enkla mått på kemiska ämnens miljöfarlighet. Han har också deltagit i utveckling av metoder för ekolgisk riskanalys i ett projekt i Brasilien, vilket får en efterföljd i Afrika – men det projektet kommer inte handla om giftiga ämnens effekter på fisksamhällen i en regnskog utan om marin energiutvinnings påverkan på marina organismsamhällen. Det andra forskningsområdet har gällt hållbarhetsindikatorer och systemanalytiska angreppssätt för att beskriva och hantera vår tids största utmaning; hur ställer vi om vårt nuvarande samhälle till att bli uthålligt?