Petersen, Ann-Louise

Invald 2014-11-11
assisterande professor i utbildningsvetenskap 24/8- -14 biträdande professor i utbildningsvetenskap
Associate Professor in Science of Education 

Ann-Louise Petersen

Ann-Louise Petersen är docent i utbildningsvetenskap och var till år 2016 verksam vid institutionen Individ och Samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan. Hon är filosofie doktor i ämnet företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Hon disputerade vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet år 2006 med avhandlingen ”Marknadsorientering inom Folkbildningen – fritt och frivilligt i ett nytt ljus”. Hennes forskning vid Högskolan Väst har främst handlat om didaktisk design för lärande och ledarskap i undervisning samt på skolans ledningsnivå.


Tidigare forskning

Här nedan ges tre exempel på forskningsprojekt som A-L Petersen har deltagit i/har lett sedan år 2008 samt några publicerade texter inom respektive projekt.
Det senaste forskningsprojektet var GNU projektet (Gränsöverskridande Nordisk Undervisning), ett EU-finansierat samverkansprojekt (år 2011-2014) mellan klasser från Sverige, Norge och Danmark årskurs 4-9. Klasserna samverkade i undervisningen inom fyra ämnen och kommunicerade med hjälp av digitala redskap. A-L Petersens ansvar i projektet var att stödja skolledarna och utifrån ett aktionsinriktat arbetssätt studera hur de agerade i sitt pedagogiska ledarskap.

Petersen A-L. (2016). Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt. Acta Didactica Norge, vol. 10 (3), art. 11.
 
Petersen, A-L. (2016). Distribuerat ledarskap för samverkan och pedagogisk utveckling. I S. Sofkova Hashemi & M. Spante (Red.) Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö. Malmö: Gleerups.
 
Petersen, A-L. (2014). Teachers´ Perceptions of Principals´ ICT Leadership. Contemporary Educational Technology, volume 5, issue 4, p. 302-315.
 
Hansbøl, M. & Petersen, A-L. (2014). Rapport om GNU-ledelseaktiviteter og –forskning inom projektet Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU).
Sorø: University College Sjælland, Trollhättan: Högskolan Väst.
 
Petersen, A-L. (2012). Skolledare Sverige. Kapitel i Graenseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU). Barriere och potentialer for graenseoverskridende undervisning. Kortlaeggningsrapport juni 2012. Roskilde kommun.
 
Ulrika Lundh-Snis, Ann Nilsson, Lena Nilsson, Lena Pareto, Ann-Louise Petersen, Sylvana Sofkova Hashemi, Maria Spante, Kurt Wicke (authors in alphabetic order) (2012). Nordic Innovation Networks in Education: Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design. In Uddevalla Symposium Research Reports 2012. Trollhättan: University West.
 
Ett annat forskningsprojekt år 2009/2010 handlade om datoranvändning i undervisningen i årskurs 3, efter att eleverna haft egna datorer sedan årskurs 1, En dator – en elev i grundskolans tidigare år. Här studerade vi, en grupp forskare, didaktiska modeller som användes i den datorstödda undervisningen.
Hashemi S., S., Petersen, A-L., Bunting, L. (2013). En elev en dator i grundskolans tidigare år: En analys av didaktiska förhållningssätt utifrån perspektiv på lärarens ledarskap, texter och textpraktiker, samt språklärande. Rapportserie 2013:3. Trollhättan: Högskolan Väst.
 
Petersen, A-L. och Bunting L. (2012). Pedagogical Use of Laptops in One-to-One Environment in a Swedish Primary School. In Contemporary Educational Technology,vol. 3, Issue 4, p. 249-264.
 
Ett tredje forskningsprojekt Mattitydprojektet år 2008/2009 handlade om att öka elevens motivation i ämnet matematik på gymnasiet årskurs 1. Med ett aktionsforskningsinriktat arbetssätt introducerades nya inslag i undervisningen, där läraren genom berättelser och diskussioner gav matematiken ett sammanhang. Det förändrade arbetssättet syftade till att öka intresset och förstå betydelsen av ämnet.
Petersen, A-L. (2012). Matematik behöver också en berättelse – om pedagogiskt ledarskap med fokus på elevens motivation. Acta Didactica Norge – Internasjonalt tidsskrift för fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid, vol. 6 (1), art. 10.
 
Petersen, A-L. (2011). Varför ska jag läsa matte? M. Asplund Carlsson, S. Gurdal, A. Henry (Red.). Läraryrket – Ett mångfasetterat uppdrag. Lund: Studentlitteratur.
 
Petersen, A-L. (2010). Pedagogiskt ledarskap i matematikundervisning. Lärande i och för det nya arbetslivet. S. Lagrosen, U. Lundh Snis och E. Nehls (Red.). Lund: Studentlitteratur.