Philipson, Sten

Invald 2009-10-14
Professor i etik och värderingsforskning 
Professor of Ethics and Value Reserarch

Akademiskt område: Kommunikation

sten.philipson@stromstadakademi.se

Sten Philipson är professor i etik och värderingsforskning vid Strömstad akademi. 

Personlig beskrivning: Sten är född i Stockholm 1946. Han har tidigare varit verksam som forskare och professor vid Karolinska Institutet i Solna. Idag leder han Proetica AB, ett konsultbolag inriktat på värdegrundsfrågor, etik och företagskultur.

Specialkunskaper: Sten arbetade ursprungligen med religionsvetenskapliga och filosofiska problem, särskilt kunskaps- och vetenskapsteoretiska. Efter disputation och docentur har inriktningen främst varit på etiska frågeställningar, inte minst vårdetiska. Idag arbetar han med analys av organisationskultur och därmed kopplad utveckling av verksamhetsstyrning och kvalitetssäkring.

Akademisk bakgrund: Efter studier vid Uppsala Universitet avlade han där en teologie kandidatexamen 1969. Han studerade under denna tid även beteendevetenskap vid Stockholms Universitet, med inriktning främst på sociologi och statistik. Under åren 1980-81 studerade han filosofi och vetenskapsteori vid Harvard University och avlade där en mastersexamen 1981. 1982 disputerade han för doktorsgraden i Uppsala på en avhandling om filosofen och matematikern Alfred North Whitehead. Sten förordnades påföljande år som docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. I samband med en tillsättning av en tjänst som professor i religionsvetenskap vid Umeå universitet 2000 erhöll Sten förklaring som professorskompetent.

Annan relevant information: Sten var under åren 1986-1994 ledamot av kommittén för långsiktsmotiverad forskning (SALFO) inom dåvarande FRN. Under åren 1997-2009 var han också ledamot av Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor. Tiden 1985 – 2009 tjänstgjorde han som verkställande ledamot i Stiftelsen Arbetsetik. 1990-99 var Sten även ledamot av RFSU:s förbundsstyrelse, med särskilt ansvar för de sexualetiska frågorna.

Länk till LIBRIS

 

ENGLISH VERSION

Sten Philipson is Professor of Ethics and Value Researcher at Strömstad Academy. He was born in Stockholm, Sweden, 1946. Sten’s latest position, for 10 years, was as a researcher and professor at the Karolinska Institute in Stockholm, a medical university. Today he is the manager of Proetica, a consultant firm, concerned with an analysis of corporate culture and issues related to value foundations and ethics.

Sten’s basic education and research work was within the field of science of religion and philosophy, especially epistemology and theory of science. After achieving his doctorate and being appointed assistant professor, he focused mainly on issues within ethics, specifical ethics of medicine. Today he is mainly dedicated to the analysis of corporate culture and issues related to operational management and quality assurance.

After studies at Uppsala University, he graduated as cand.theol. 1969. He also underwent training at Stockholm University where he was educated in behavioral science, particularly sociology and statistics. During 1980-81 he studied philosophy and theory of science at Harvard University, Mass., U.S.A. He also attained a master degree from Harvard 1981. He received his doctorate from Uppsala University 1982. His thesis contained among other topics a critical analysis of the philosophy of Alfred North Whitehead and its application to theology. In 1983 Sten was appointed the assistant professor of faith and ideology at Uppsala University. In 2000 he was declared having fulfilled the requirements as a university professor.

From 1986-1994 Sten Philipson was a member of a committee for Long-term Motivated Research (SALFO) within The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN). There he was primarily responsible for issues relating to ethics. During 1997-2009 Sten was also a member of the Council for Ethics within The Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). 1986-2009 he served as an executive member on The Foundation for Work Ethics in Sweden. As ethicist Sten was, too, for many years member of the board of The Swedish Organization for Sexual Education (RFSU) and head of its federation committee.