Rosenlind, Märta

Invald 2011-06-12
forskarassistent i pedagogik
Research Associate in Pedagogics

Märta Rosenlind Forskarassistent. FD, Vårdlärare, leg. Tandhygienist. Född och uppvuxen i Ljungby. I unga år var målet äktenskap och barn. Två söner och en dotter. När yngsta barnet kommit upp i tonåren tillkom målinriktningen mot prevention och pedagogik inom tandvården.

Intresset för prevention ledde till tandhygienistutbildning i Umeå. Därefter inskrivning vid Lunds universitet för pedagogiska studier. Studierna bedrevs de första åren dels på distans och dels på kvällstid, vilket möjliggjorde tandhygienisttjänst inom dåvarande Malmöhus läns landsting, MLL. Tjänsten innebar undervisning inom skolor och barnhälsovård. Senare tjänst på Vårdskolan, Lund, med avbrott för vårdlärarutbildning vid Högskolan för lärarutbildning, Stockholm.

Tandhygientjänst inom Parodontologin, Lund, MLL. Tjänst inom Samhällsodontologin, Lund, MLL, med undervisning för tandvårdspersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och äldrevårdspersonal inom socialvården i kommuner inom MLL. Tjänsten innehöll även fluoranalyser av vatten i privata brunnar.

Undersökningar och rapporter, 11 stycken, har sedan 1980 genomförts. Ex. Orsaksinriktad tandvård – en samarbetsfråga; Klinisk undersökning av parodontalstatus hos 298 högstadieelever i Lund; Tandvårdsattityder hos patienter som fått tandhygienistbehandling; Information och stöd till strålbehandlade patienter – en pilotstudie bland patienter som genomgått strålbehandling i huvud- halsområdet; Privatisering i Norden; Tandvård vid tumörsjukdom i huvud- halsområdet – patientönskemål; 70-åringars uppfattning av livskvalitet; Kvalitativa forskningsmetoder.

Sjuåttondelar av Master of Public Health. Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg, genomfördes innan doktorandarbetet krävde full koncentration. Filosofie doktorsexamen inom ämnet pedagogik vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. avlades 2000-10-20 med Vuxnas tänkande om och förhållningssätt till munhälsa.

Avhandlingen utgör kurslitteratur på tandvårdsutbildningar.

Senare väcktes intresse för vidare studier. Möten med världens religioner – att förstå, analysera och värdera världens religioner, Teologi och religionsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Kognitionsvetenskap – kognitiv neurovetenskap, Filosofiska institutionen, Lunds universitet.

För kontakt: marta.rosenlind@stromstadakademi.se