Steene, Anders

Anders Steene

Invald 2010-02-06
biträdande professor i turismvetenskap
Associate Professor in Tourism Studies

Anders Steene är biträdande professor i Turismvetenskap vid Strömstad akademi sedan 6 februari 2010 och fil.dr. i sociologi samt docent i Turismvetenskap vid Södertörns högskola sedan den 2 januari 2006. Han var Sveriges första docent i Turismvetenskap.

Han föddes 1944 i Norrköping och blev efter avslutad skolgång officer i Luftvärnet, 1962-1967. Efter den militära karriären provade han på många olika yrken innan han engagerades för att vara med om att bygga upp Högskolan i Kalmar, vilken etablerades 1 juli 1977. Därefter fick han i uppdrag att utveckla en ny och unik utbildning vid högskolan, vilket resulterade i Sverige första Turismutbildning.

Anders Steene är medförfattare till flera internationella läroböcker i turism och varit gästprofessor vid flera europeiska universitet och högskolor samt varit moderator vid många internationella och nationella konferenser. Dessutom är han eller har varit Editorial Board Member i tre olika internationella vetenskapliga tidskrifter Tourism Economics, Academica Turistica och Tourism and Hospitality Management,

1997 skapande han en Riskforskningsgrupp vid högskolan med fokus på turism och säkerhet och 1992 tog han initiativ till en årlig konferens för turismforskare i Norden där den första konferensen hölls i Mariehamn, Åland. Numera kallas denna konferens för Scandinavian Research Symposium on Tourism och genomförs varje år med inbjudna forskare från hela världen. Vidare etablerade han 1989 Institutet för Turismekonomisk Forskning vid Högskolan i Kalmar.

Han åtar sig gärna föredrags-, utbildnings- och moderatorsuppdrag i Strömstad akademis regi.
                                  – – – – – –

Anders Steene is Associate professor in Tourism Studies at Strömstad Academy since the 6th of February 2010 has a PhD in Sociology; and holds a docentship/readership in Tourism Studies at Södertörn University since the 2nd of January 2006. He was Sweden’s first docent/reader in Tourism Studies.

He was born in 1944 in Norrköping and after finishing school he became an officer in the Swedish army, 1962-1967. After leaving the army he tried a lot of different occupations before he was engaged in developing Kalmar University, which was established on the 1st of July 1977. Thereafter he got the assignment to develop a new and unique study program which was Sweden’s first Tourism Study program.

Anders Steene has been co-author in several international books in tourism and has been a visiting professor at several European universities and colleges. Furthermore he is or has been Editorial Board Member in three international scientific journals in tourism Tourism Economics, Academica Turistica and Tourism and Hospitality Management.

Besides that he established RFG, 1997, “Risk Research Group”, at Kalmar University, focusing on safety and security in tourism and tourism destinations. The year 1992 he took the initiative to create a yearly gathering of Scandinavian tourism researchers. The first meeting took place in Mariehamn, Åland, and was called Nordic Research Conference in Tourism. Later on it changed name to Scandinavian Research Symposium on Tourism and nowadays it is attended by researcher from all over the world.

The year 1989 he established ITEF, the “Institute for Tourism Economic Research” at Kalmar University.
/.