Berg, Ulf

Ulf Berg är professor i organisk kemi vid Strömstad akademi sedan 21 oktober 2008.

Han föddes 1943 i Lund. Han blev fil kand 1967, fil dr 1974, docent i organisk kemi 1981, universitetslektor 1987, allt vid Lunds universitet. Efter disputationen vistades han vid Université d’Aix-Marseille 1974-75 som postdoktor där han studerade steriska effekter på organiska reaktioner. Under åren 1976-87 arbetede han som forskare vid Lunds universitet. Han var gästforskare vid Brandeis University, Boston 1988-89 och gästprofessor vid Université d’Aix-Marseille 1992 och 2002. Ulf Berg utnämndes till professor i organisk kemi 2000 och blev emeritus 2008. Han var medlem av NFR:s utvärderingskommité i kemi 1996-1999, i EU TEMPUS projekt 1997-1999 för att modernisera och europaanpassa universitetsutbildningen i Litauen. Han är medlem av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Berg tilldelades Svenska Kemistsamfundets pedagogiska pris 2004.             

Hans forskning kan sammanfattas under rubriken: organiska molekylers reaktivitet och växelverkan. Organiska kemi är en nyckeldisciplin i modern naturvetenskap där den har bidragit till att öka förståelsen av förlopp och funktioner på molekylär nivå. Ett utmärkande drag för en organisk kemist är att han eller hon skapar sitt eget forskningsobjekt, dvs man syntetiserar helt nya molekyler och studerar deras egenskaper, vilket inte bara ger ny kunskap, utan även nya ämnen som kan användas i det dagliga livet som läkemedel, färgämnen, nya material mm. Berg har publicerat ca 100 artiklar i kemisk originallitteratur, monografier och dagstidningar.

Berg ägnar sig som pensionär åt kemins idéhistoria och musik, speciellt tonsättande naturvetare, fritidshus i Bohuslän och Skåne, motion och barnbarn. Han åtar sig gärna föredrags- och utbildningsuppdrag i Strömstad akademis regi.

– – –  – – – – – –

Ulf Berg was born 1943 in Lund, Sweden. He studied at Lund University where he got his BSc 1967 and PhD 1974. He was appointed docent in organic chemistry 1981, associate professor 1987 and professor of organic chemistry 2000 all at Lund University. He was postdoc at Université d’Aix-Marseille 1974-75, where he studied steric and stereo-electronic effects in organic reactions. During the years 1976 to 1987 he had a research position at the Swedish Natural Science Research Council (NFR). He was a guest scientist at Brandeis University, Waltham, Massachusetts 1988-89, where he studied stereo-electronic effects on proton exchange reactions. Since 2008 he is professor emeritus.

Berg has been a member of the evaluation committee in chemistry at NFR, in an EU project for the modernization of the Lithuanian university education system in chemistry. He is a member of the Royal Physiographic Society in Lund and was awarded the pedagogical prize by the Swedish Chemistry Society.

His research is summarized as: The reactivity and selectivity of organic molecules. Organic chemistry is a key discipline in modern science wherever the understanding of mechanism and function on a molecular level is needed. A characteristic feature of organic chemistry is that it creates its own object of research, i.e., the organic chemist synthesizes new molecules and studies their properties, which in addition to new knowledge offers products which can be used in daily life as pharmaceuticals, pigments, new material, etc. Berg has published ca 100 articles in scientific journals, monographs and the daily press.

As emeritus he is studying the history of science and music in particular chemists-composers and holiday houses, exercise and grand children.