Ungethüm, Eugen

Invald 2009-10-14
assisterande professor i tillämpad klimatologi 
Assistant Professor in Applied Climatology

Eugen Ungethüm

Eugen  Ungethüm är assisterande professor i tillämpad klimatologi sedan 14/10-9. Han är född i Kiel 1935 och har året 1959 avlagd examen i teknisk fysik (Dipl.-Ing.) vid University of Applied Sciences i Lübeck (Wedel). Hans  diplomavhandling ligger på området elektrisk mätteknik och styr-reglerteknik (kybernetik). Han tjänstgjorde därefter som forskningsingenjör vid forskningsreaktorn GKSS i Geesthacht (Hamburg). Forskningsarbete: Studier av strålningspåverkan på organiska molekyler samt medicinska tillämpningar med fokus på nukleär mätteknik och experimentell atomfysik.

År 1963 tillträdde han tjänsten som forskningsingenjör och sedan ansvarig forskningsledare vid Uppsala Universitet, Meteorologiska Inst., Observatoriet Märsta. Forskningsområden: Atmosfärisk elektricitet och -radioaktivitet med huvudinriktning experimentell forskning och undervisning. Utveckling av elektriska mätinstrument för aerologisk telemetri och elektrometri blev den centrala delen i den experimentella forskningen. År 1964 genomgick han en speciell utbildning och träning i aerologiska sonderingar med ballongburna mätutrustningar vid Max-Planck-Institut i Weissenau (nära Bodensjön). Åren 1964/65 genomförde han framgångsrikt det internationella sonderingsprogrammet IQSY (Lugna Solens År) som ansvarig forskningsledare. Talrika publikationer i vetenskapliga tidskrifter har resulterat av programmet.

År 1977 disputerade han till filosofie doktorsgrad vid Uppsala Universitet med experimentella forskningsresultat som grund. Han har även undervisat som behörig adjunkt vid Tekniska Gymnasiet (Fyrisskolan) i elektroteknik och teleteknik parallellt med forskningsarbetena. Samma år tillträdde han befattningen som medicinteknisk chef vid Universitetssjukhuset (Södersjukhuset) Stockholm. Ansvarsområde: Elektromedicin/ nuklearmedicin och röntgensystem. Undervisning av personal samt ansvar för den medicin- och strålningstekniska säkerheten blev centralt.

År 1979 tillträdde han tjänsten som 1:e Yrkeshygieniker/fysiker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Yrkesmed.Centrum (YMC). Arbetsområden: Uppbyggnad av YMCs mättekniska verksamhet inom lufthygien, partikel/aerosolfysik, el-magn strålning, buller samt inomhusklimatologi. Klimatologin strukturerades m a p yrkesmed. frågeställningar. YMC blev under 80talet ledande på området – bl a genom tvärvetenskaplig samarbete med VVS- och byggnadstekn. specialitéer. Han har genom undervisning och föredrag  gjort YMC känt såväl nationellt och internationellt. Inomhusklimatologi är numera ett erkänt begrepp i vetenskapliga och yrkesmedicinska sammanhang. År 1985 tillträdde han tjänsten som förste ingenjör vid tekniska avdelningen i Göteborgs Sjukvård med ansvar för områdena: inomhusklimat/miljöteknik/lufthygien/VVS-system samt sakkunnig i näringslivssekretariatet i Göteborg. Under 90talet arbetade han med uppbyggnaden av telemedicinska system i Västsverige och kunskapsöverföring från offentlig sektor till näringslivet.

Numera arbetar han som konsult på basis av sina samlade erfarenheter. Han är medlem i FIT dvs Fédération Internationale des Traducteurs samt SFÖ Svenska Facköversättarförening. Hans specialområden är elektrisk mätteknik, medicinteknik, tillämpad klimatologi samt relaterade yrkeshygieniska frågeställningar. Trettio marathonlopp har han ´under bältet ´ – som motvikt till mångårig forskning och utveckling.

– – – – – – – –

Eugene Ungethüm is Assistant Professor in Applied Climatology since 14/10-9. He was born in Kiel in 1935 and has 1959 been graduated in Engineering Physics (Dipl.-Ing.) at the University of Applied Sciences in Lübeck (Wedel). His diploma thesis is in the field of electrical metrology and control engineering (cybernetics). He served subsequently as a research engineer at the nuclear research reactor GKSS in Geesthacht (Hamburg). Research field : Studies of radiation effects on organic molecules and medical applications with a focus on nuclear metrology and experimental atomic physics.

In 1963 he took up the post as a research engineer and then manager research leader at the University of Uppsala, Meteorological Inst., Observatory Marsta. Research area: Atmospheric electricity and radioactivity with a primary focus on experimental research and teaching. Development of electrical measuring instruments for the aerological telemetry and electrometry became the central part of the experimental research.

In 1964 he went through a special training in aerological sounding technique with balloon-borne measuring equipment at the Max Planck Institute in Weissenau (near Lake Constance). Between 1964 and 1965, he implemented a successful international exploratory program IQSY (Quiet Sun Year) as the head of research. Numerous publications in scientific journals is  the result of the sounding programme  in the free atmosphere and the measurements at ground level.

In 1977 he presented and defended his thesis for a PhD degree at Uppsala University with experimental research results  as a basis. He has also taught as a competent teacher at the Technical High School (Fyrisskolan) in electrical engineering and telecommunications – parallel with  research work. The same year, he took up the post of  medical engineer and physicist at the University Hospital Södersjukhuset Hospital in  Stockholm. Portfolio: Electro- and nuclear medicine and radiology systems. Teaching staff and responsibility for the medical and technical radiation safety were key areas.


In 1979 he took up the post of 1st Occupational hygienist / health physicist at the Sahlgrenska University Hospital, Occupational Centre (YMC). Work: Construction of YMCs measurement activities in  air hygiene, particle –  aerosolphysics, el-magn radiation, noise, and indoor air  climatology were structured in a new medical oriented .  YMC was in the 80s leading the field – which included  interdisciplinary collaboration with specialists in ventilation and building engineering. His  teaching and presentations made YMC known both nationally and internationally. Indoor climatology is now a recognized concept in scientific and professional medical context.

In 1985 he took up the post of Principal Engineer in the technical department in Gothenburg Health Care with responsibility for the areas: indoor environmental engineering / air hygiene  and hospital ventilation systems. Furthermore he joined the Gothenburg business group in Gothenburg as an expert for innovation tasks. During the 90s he worked with the introduction of telemedicine systems in western Sweden and knowledge transfer from public sector to industry and export related companies.
Nowadays he works as a consultant on the basis of his experience. He is a member of FIT, ie the Fédération Internationale des Traducteur and Swedish Association of Professional Translators.
His areas of expertise is electrical measurement technology, medical technology, applied climatology, and related occupational hygiene areas.

Thirty-marathon, he has ’under his belt’ – as a counterweight to the many years of research work.