Vestlund, Johan

Invald i akademin 2012-11-12  

Forskarassistent i solenergiteknik 

Reserach assistant, Soler Energy 

e-post: johan_punkt_vestlund_snabela_stromstadakademi_punkt_se

Johan Vestlund

Johan Vestlund är forskarassistent i solenergiteknik vid Strömstad akademi.

Född i Krylbo 1962 och grundlade intresset för teknik genom att dissekera en radiogrammofon 1968, fick en bra lärare och blev intresserad av att lära sig saker 1971, behöll sin påhittiga sida genom ett aktivt val 1973, skaffade sig drivkraft att genomföra projekt och logiskt tänkande genom elektronikintresse 1974.   

Specialkunskaper: Avhandling om gasfyllda solfångare, forskning på husvärmesystem, programmering – 12 år professionellt, utvecklade även laboratoriestyrningar på Högskolan Dalarna, (vann programmeringstävling redan i gymnasiet). Har numera även kunskaper inom järnvägsområdet. 

Akademisk bakgrund: Efter studier vid Högskolan Dalarna avlade han där en teknologie kandidatexamen 2003. Johan har jobbat av och till på SERC från 2001 där han bland annat har utvecklat testriggen på förbränningslab och även gjort studier om värmesystem. Disputerade på Chalmers 2012 för doktorsgrad på en avhandling om gasfyllda solfångare.  

Yrkesbakgrund: 12 år professionell programmering, Forskade och skaffade sig en doktorstitel inom energiområdet innan han återvände till näringslivet. Jobbar idag som energiexpert och utvecklar det europeiska regelverket kring järnvägstrafik på Transportstyrelsen. 

Länk till DIVA 

 

Johan Vestlund 

Elected at the academy: 2012-11-12 

Function in Strömstad Academy: Research Assistant in Solar Energy Email adress: johan_dot_vestlund_proboscis_a_stromstadakademi_dot_a 

Short personal description: Johan Vestlund is a research assistant in solar power engineering at Strömstad Academy. Born in Krylbo, Sweden, in 1962, founded the interest in technology by dissecting a radio 1968, gained a good teacher, and became interested in learning things in 1971, retaining his keen side through an active election in1973, gained the power to carry out projects and logical thinking through electronics interest in 1974. 

Specialization: Dissertation on gas-filled solar collectors, home heating system research, programming – 12 years professionally, also developed laboratory management at Dalarna University, (won a program competition in high school).  Now also has knowledge in the railway area. 

Academic background: After studying at the University of Dalarna, he graduated with a Bachelor of Technology degree in 2003. Johan has worked from time to time on SERC from 2001, where he has developed the test rig for combustion lab and also studied heating systems.

Disserted at Chalmers 2012 for a doctoral degree on a dissertation on gas-filled solar collectors. 

Occupational Background: 12 years of professional programming, Researched and obtained a doctoral thesis in the field of energy before returning to business. Currently working as an energy expert and developing the European Rail Traffic Regulations at the Transport Agency.