Windahl, Gunnar

Rune Wigblad

Invald 2012-11-19
assisterande professor i psykologi 
Assistant Professor in Psychology

Rune Wigblad är sedan 6 december 2008 forskarassistent i psykologi vid Strömstad akademi.

Jag föddes 1938 i Borås och avlade studentexamen 1959 för att sedan studera vid Lunds Universitet. Fungerade som amanuens vid sociologiska institutionen 1961-1966. Mitt forskningsområde inom sociologin var medicinsk sociologi. Kom sedan att verka på psykologiska institutionen där jag arbetade som forskarassistent fram till 1981. Mitt specialområde var psykodynamisk teori och perception (perceptgenetisk teori/metod och subliminal perception) vilket resulterade i doktorsavhandlingen ”Subliminal Influences Upon Dreams”. Avhandlingsarbetet var knutet till forskningsavdelningen på St Lars Sjukhus i Lund och utgjorde ett försök att testa vissa psykoanalytiska hypoteser om tidiga störningar hos schizofrena via subliminal aktivering av förmodade psykiska konfliktområden hos dessa patienter och hur dessa aktiverade konflikter bearbetas i drömmar under REM-sömn. Efter doktorsexamen tog mitt kliniska intresse över och jag lämnade universitetet för att fungera som handledare, psykoterapeut och lärare inom vuxen- & barnpsykiatrin i Norrbottens läns landsting på konsultbasis. Jag brukar säga att jag först nu blev akademiker då en rad filosofiska och psykologiska problemställningar som psyke-somaproblemet, diagnostik, förhållandet tyst- artikulerad kunskap, orsaksförklaringar inom biologisk och social psykiatri m m måste tacklas.

Som pensionär har neuropsykologin intagit en allt större plats i min intressesfär och jag har publicerat artiklar i framförallt ”Svensk Neuropsykologi” utifrån olika filosofiska frågeställningar. I december 2008 har Aadu Ott och jag påbörjat ett samarbete som förhoppningsvis utmynnar i en bok kring hur naturvetenskap, psykologi och samhällsvetenskap förhåller sig till varandra mot bakgrunden av våra erfarenheter som forskare och lärare alltsedan vi tog studenten 1959 vid Borås Högre Allmänna Läroverk.

– – – – – – –  – 

Gunnar Windahl is since 6 December 2008 Research Associate in Psychology at Strömstad Academy. I was born in 1938 in Borås and got my higher school certificate in 1959. After military service I became a student at the University of Lund, functioning as a research assistant, 1961-1966, at the Department of Sociology in sociology of medicine. After that I maintained a research and teaching position at the Department of Psychology until 1981. My research was mainly concentrated on psychodynamic theory and perception (perceptgenetic theory/method and subliminal perception) and culminated in the thesis “Subliminal influences upon dreams”. This research was also connected to the Research Department of St Lars Hospital in Lund and was an attempt to put some psychoanalytic hypotheses regarding early psychic conflict in schizophrenics to test by subliminally activating assumed conflict areas in those patients and study how these activated conflicts were worked over in REM sleep. 

My clinical interest took then over and I left the university to work as a supervisor, psychotherapist and teacher in adult and child psychiatry in ‘Norrbottens läns landsting’. I often tell my friends that this experience made me a true academic as a bunch of philosophical and psychological issues popped up and must be addressed such as the psyche-soma problem, diagnostics, the relationship between tacit and articulated knowledge, causal explanations in biological social psychiatry. As a senior citizen neuropsychology has come to dominate my thinking and interest and I have published papers in ‘Svensk Neuropsykologi’ addressing some important philosophical problems in brain research. 

At present my friend and schoolmate from Borås, Aadu Ott and I are considering a collaboration that hopefully will result in a publication about the relationship between natural science, psychology and social science in the light of our research and teaching experiences since we both left ‘Borås Högre Allmänna Läroverk’ in 1959.