Hammarlund, Karl Gunnar

Karl Gunnar Hammarlund

Karl Gunnar Hammarlund, biträdande professor i historia med historiedidaktik Invald 2017-03-15
Associate Professor in History with History Education

FD Historia (Göteborgs universitet), MA Education (Institute of Education), docent i historia  med historiedidaktik (Högskolan i Halmstad), ämnesansvarig för historia i  ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad.  Min forskning berör frågor om historisk kunskap och hur antaganden och föreställningar om  kunskap påverkar undervisning i historia, såväl i högskola som i skola.  Jag är aktiv medlem av det nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och The  International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History (HistorySoTL).  Det mesta av min vetenskapliga produktion finns tillgänglig på  http://hh.academia.edu/KGHammarlund  

**************

Karl Gunnar Hammarlund, PhD History (Gothenburg University), MA Education (Institute of Education), Docent  History and History Teaching and Learning (Halmstad University), subject leader for History  in the Secondary Teacher Education Programme, Halmstad University.  My research activities focus on historical knowledge and how epistemological  presuppositions affect History teaching and learning in both secondary and tertiary education.  I am an active member of the Swedish national network for research in history teaching and  learning and The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in  History (HistorySoTL).  Most of my scholarly texts can be found at http://hh.academia.edu/KGHammarlund