Philipson, Sten

Invald 2009-10-14
professor i etik och värderingsforskning 
Professor of Ethics and Value Reserarch

Sten Philipson

Sten Philipson är professor i etik och värderingsforskning vid Strömstad akademi. Han född i Stockholm 1946. Efter studier vid Uppsala Universitet avlade han där en teologie kandidatexamen 1969. Han studerade under denna tid även beteendevetenskap vid Stockholms Universitet, med inriktning främst på sociologi och statistik. Under åren 1980-81 studerade han filosofi och vetenskapsteori vid Harvard University och avlade där en mastersexamen 1981. 1982 disputerade han för doktorsgraden i Uppsala på en avhandling om filosofen och matematikern Alfred North Whitehead. Han förordnades påföljande år som docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. I samband med en tillsättning av en tjänst som professor i religionsvetenskap vid Umeå universitet 2000 erhöll Sten förklaring som professorskompetent.

Sten Philipson har skrivit tolv böcker i skilda ämnen samt publicerat ett flertal artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga ämnen. De senare åren har produktionen helt varit inriktat på frågor som gäller etik och värderingar, särskilt inom hälso- och sjukvården. Han är för närvarande engagerad i ett forskningsprojekt med anknytning till Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet som handlar om den betydelse utveckling av etik och värderingar har för bl.a. vårdkvalitet, särskilt sådana faktorer som är förknippade med ökad patientsäkerhet.

Sten Philipson var under åren 1986-1994 ledamot av kommittén för långiktsmotiverad forskning (SALFO) inom dåvarande FRN. Under åren 1997-2009 var han också ledamot av Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor. Tiden 1985 – 2009 tjänstgjorde han som verkställande ledamot i Stiftelsen Arbetstik. 1990-99 var Sten även ledamot av RFSU:s förbundsstyrelse, med särskilt ansvar för de sexualetiska frågorna. Han är numera ordförande för Etikforum, en stiftelse för främjande av etik och värderingar i arbets- och samhällsliv.

– – –  – – – 

Sten Philipson is Professor of Ethics and Value Reserarch at Strömstad Academy. He was born in Stockholm, Sweden, 1946. After studies at Uppsala University he graduated as cand. theol. 1969. He also underwent training at Stockholm University where he was educated in behavioral science, particularly sociology and statistics. During 1980-81 he studied philosophy and theory of science at Harvard University, Mass., U.S.A. He also attained a master degree from Harvard 1981. He received his doctorate from Uppsala University 1982. His thesis contained among other topics an analysis of the philosophy of Alfred North Whitehead and its application to science. In 1983 Sten was appointed assistant professor of faith and ideology at Uppsala University. In 2000 he was declared having fulfilled the requirements as a university professor. 

Sten Philipson has written twelve books on various subjects and published a number of articles relating to ethics and value research, particular concerning issues within healthcare. He is currently engaged in a research project initiated by the County Council of Stockholm and Karolinska Institutet, the leading medical university in Sweden. He is especially interested in what effects ethics and values among staff and leaders have on health care quality, in particular patient safety. 

From 1986-1994 Sten Philipson was a member of a committee for Long term Motivated Research (SALFO) within The Swedish Council for Planning and Coordination of Research. There he was primarily responsible for issues relating to ethics. During 1997-2009 Sten was also a member of the Council for Ethics within The Swedish National Board of Health and Welfare. 1986-2009 he served as executive member on The Foundation for Work Ethics in Sweden. As an ethicist Sten was, too, for many years member of the board of The Swedish Organization for Sexual Education (RFSU) and head of its federation committee. Today he is the chairperson for Forum for Ethics, a foundation for promotion of ethics in work life and society.