Forsgren, Kjell-Åke

Kjell-Åke Forsgren

Kjell-Åke Forsgren är professor i tyska vid Strömstad akademi. Han föddes 1939 och växte upp i Forshaga, Värmland. Han avlade fil.mag.-examen i tyska, engelska och pedagogik 1964 och tjänstgjorde därefter som extra adjunkt vid realskolan och gymnasiet i Ronneby och och efter genomgången lärarutbildning 1966 som ordinarie adjunkt vid gymnasiet i Torsby under åren 1966 till 1968. Samma år påbörjade han licentiandstudier vid tyska institutionen, Göteborgs universitet, där han också tjänstgjorde som assistent och efter avlagd fil. dr.-examen 1973 som vikarierande forskarassistent. År 1975 tillträdde han en befattning som lektor i tyska vid gymnasiet i Halmstad, år 1990 som högskolelektor i tyska vid Högskolan i Skövde, där han utnämndes till biträdande professor 1994.1999 erhöll han en lärostolsprofessur i tyska vid institutionen för moderna språk vid universitetet i Umeå som han upprätthöll till sin emeritering år 2006. Under åttiotalet var han medlem av konstruktionsgruppen för centrala prov i tyska vid Lärarhögskolan i Göteborg och 2004-2005 deltog han i Högskoleverkets utvärdering av ämnet tyska vid landets lärosäten..

I sin forskning intresserar sig Forsgren särskilt för den tyska grammatikens historia och grammatikteori i allmänhet, särskilt kategoriseringsproblematiken, nämligen det ”irrationella” och dynamiska i språksystemet och svårigheten att dra skarpa gränser vid begreppsbildningen och beskrivningen av ett språk. Viktiga intresseområden är vidare förhållandet mellan tidigare och nyare språkteorier, förhållandet mellan traditionell respektive modern logik å ena sidan och språk å den andra liksom naturvetenskapens fruktbara men inte helt oproblematiska inflytande på språkvetenskapen. Tyskan har utgjort underlaget för hans forskning, vilket, som framgår, inte utesluter mera allmänlingvistiska implikationer. Språkundervisnings- och språkinlärningsproblem har alltid varit närvarande i hans professionella liv och medvetande. Detta är ett område som han hoppas kunna ägna sig mera åt i hägnet av Strömstad akademi.

Han har skrivit fyra publikationer i bokform, varav en är en nyutgåva och uppdatering av doktorsavhandlingen och ett sjuttiotal artiklar inkluderande tidskriftsartiklar, recensioner och artiklar för tyska, anglosaxiska och franska uppslagsverk. Han har dessutom medverkat som redaktör för flera konferensband. Han är hedersmedlem i ”The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas” och redaktionsmedlem i tidskriften Language & History, London.

Fritidsintressena är många, främst familjen och umgänge med goda vänner men också t.ex. resor, pianospel, jazz, blues, rock and roll, klassisk musik, frimureri, foto, elektronik,  motion, litteratur, italienska. Fritiden har dock varit knapp för sådana aktiviteter.

Kjell-Åke Forsgren is Professor of German at Strömstad Academy. He was born in 1939 and  graduated at the university of Gothenburg in 1964. His exam included the subjects German, English and Pedagogics. Before starting his post graduate studies in 1969, also in Gothenburg, he worked for a few years as a teacher of German and English at different grammar schools. In 1973 he took his PhD on a thesis about the history of German grammar (syntax) and stayed on as a deputy research assistant until 1975. In the same year he was employed at an upper secondary school, where he worked as a senior lecturer and an assistant professor until 1990 and from then and until 1999 as a senior university lecturer and an assistant professor at the university college of Skövde. In 1999 he was appointed professor of the German language at the university of Umeå.

His main research interests concern the history of German grammar and  the theory of grammar and linguistics in general and problems of categorization, especially that of drawing clear borders between linguistic concepts when describing natural languages. Important aspects in his studies are further the relations between historical and present theories of language, between traditional and modern logic on one hand and linguistics/languages on the other and the fruitful but also somewhat problematic influence of natural sciences on linguistics. His studies were always based on the German language, which does not exclude implications of a more general linguistic kind. The problem of language acquisition has always been present in his consciousness and professional life, and he hopes to be able to devote himself to such matters as a member of the Strömstad Academy. He has published four books, one of which was an updated version of his thesis, and some seventy articles for linguistic periodicals, for German, English/American and French encyclopedias and also including a number of reviews on historiographical works. He is a working member of the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas and an editorial staff member of the periodical Language & History.

His non professional interests are his family and being together with good friends in the first place and in addition interests of various kinds, e.g. travelling, playing the piano, freemasonry, jazz, blues, rock and roll, classical music, photography, electronics, physical exercise, literature, Italian. He is sorry to say that his leisure time was always too short for such activities.