Frisdal, Bodil

Bodil Frisdal är assisterande professor i pedagogik vid Strömstad akademi sedan 16/1 2009.

Invald 2009-01-16
assisterande professor i pedagogik
Assistant Professor in Pedagogics
Tidigare universitetslektor vid Malmö högskola och Högskolan Dalarna.
Fil.dr examen i Pedagogik vid Lunds universitet 2001.
Diploma of Public Health 1992 vid NHV, Nordiska hälsovårdhögskolan, i Göteborg.

Efter studentexamen i Lund, där hon för övrigt växte upp, tog hon sjuksköterskeexamen vid SSSH i samma stad. Hennes intresse för pedagogik väcktes emellertid tidigt och efter en kortare period som sjuksköterska utbildade hon sig till lärare vid SIHUS, Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, i Göteborg. Efter lärarexamen flyttade hon till Värmland där hon bland annat arrangerade en del kurser för sjuksköterskor och annan personal i Karlstad och Arvika. Efter två år återvände hon till Lund där hon fick tjänst som lärare vid den skola hon några år tidigare tagit examen.

Under följande år växte hennes intresse från den så kallade “förmedlingspedagogiken” till en förändrad pedagogik, som i högre grad tog tillvara studenternas individuella resurser. Som lärare i denna roll är enligt henne Lyhördhet en nödvändig förutsättning. Av denna anledning kom hennes avhandling att få titeln “Lyhördhet i utbildning och omvårdnad“. Här utreder hon Lyhördhet som ord och fenomen samt utför en hermeneutisk, kontextuell, fenomenografisk analys av studenters uppfattningar av Lyhördhet i omvårdnadssammanhang.

Som bakgrund beskriver hon bland annat studenternas pedagogiska kontext och den modell som hon kallar för Lyhördhetspedagogik. I denna utvecklas inte bara studenternas intellektuella utan även deras emotionella, sociala och kreativa kompetens. Detta anser hon vara nödvändigt för att möta framtida krav i ett samhälle, som blir alltmer fragmenterat och specialiserat och där enligt henne de humanistiska värdena och Lyhördhetens betydelse, inte minst inom pedagogikens område, tycks få allt lägre status.

Under 10 års tid tillhörde hon redaktionen för en pedagogisk tidskrift som utgavs av universitetet i Uppsala under SÖ och senare UHÄ. Här skrev hon bland annat artiklar om sina erfarenheter av en  pedagogik med Lyhördhet som grund. En livlig debatt kom igång inte bara i Sverige utan även i de övriga Nordiska länderna. Det blev härigenom tydligt att många lärare  hade stort intresse och behov att debattera denna fråga.

Bodil Frisdals förhoppning är att  Strömstad akademi ska  bli ett forum där bland annat betydelsen och konsekvenserna av Lyhördhet inom utbildning och vård fritt kan diskuteras.