Att vara ledamot innebär

* Medlemskap i en akademi med hög vetenskapligt kvalitet; någon form av ackreditering planeras.
* En akademisk adress med plats på hemsida och för den som önskar personlig mejladress.
* Det förutsätts att ledamot använder denna adress och att hon/han presenterar sig på hemsidan.
* Tillgång till arbetsrum, telefon, datornätanslutning och möteslokaler i Strömstads stadshus.
* Akademins skriftserie står till ledamöternas förfogande för kostnadsfri elektronisk publicering.
* En tvärvetenskaplig bok om vikten av forskning och forskningsinformation planeras med ledamöter som kapitelförfattare.
* Ledamöter inbjuds till en årlig tvärvetenskaplig konferens och akademisk högtid i juni i Strömstad; 2017 19-22 juni.
* Ledamot är också medlem i Strömstad akademi ideell förening och har full
rösträtt på årsmötet i juni (se vidare stadgarna).
*  Ledamöter förutsätts då och då hålla ett vetenskapligt föredrag för allmänheten i Strömstad, t ex vartannat år.
* Förordnandet är oavlönat, men då akademin i första hand är till för emeriti så har ledamöter egen försörjning.
* Ledamot kan inom akademin bedriva forskning och publicering av vetenskapliga artiklar utan hänsyn till extern anslagsgivare.
* Förordnad ledamot betalar en årlig avgift för täckande av kostnader för hemsida, mejladress, mm till akademin; för tiden från nu fram till 31/12 2019 är denna 600:-. Om ledamöterna så beslutar kan senare kanslitjänst och bibliotekstjänst tillkomma – något som inte ryms inom första årens avgift.

Enligt akademins regler beslutade den 10/9 2008 och kompletterade 18/6 2010 kan akademiker förordnas vid Strömstad akademi enligt följande:
Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor.
Den som är docent/motsv kan förordnas som biträdande professor.
Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor.
Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent.

Den som har svensk akademisk grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent. förordnanden är oavlönade

Strömstad akademi välkomnar ansökningar till rektor Lars Broman, Stångtjärnsvägen 132, 79174 Falun eller akademi@stromstadakademi.se. Ange namn, adress, födelsedatum samt i vilket ämne du vill bli förordnad. Bifoga vidimerad kopia på dokument som styrker din akademiska status enligt ovan. Även om akademin i första hand är till för emeriti är också den som fortfarande är yrkesaktiv välkommen i akademin. Årsavgiften debiteras i efterhand.

Styrelsen 2019