Konstituerande mötet

Protokoll för konstituerande möte med Strömstad akademi ideell förening
10 september 2008 14-17 i Strömstads stadshus

Närvarande
Lars Broman, Peter Heie, Sven Moosberg, Carl E Olivestam, Aadu Ott, Göran Petersson

1. Mötesformalia
Broman valdes till mötesordförande tillika mötessekreterare. Ott valdes att justera protokollet.

2. Moosberg och Heie presenterade Strömstad som mötesplats i en gränslös bygd.

3. Beslutades att konstituera Strömstad akademi ideell förening med säte i Strömstad, att under namnet Strömstad akademi bedriva verksamhet. Föreningens webbadresser blir www.stromstad.se/akademi, www.sa.se och www.sa.com.

4. Valdes en styrelse bestående av Broman, ordförande; Ott, kassör; Olivestam och Petersson ledamöter. Interimistiskt valdes Moosberg som ordinarie ledamot med Heie som ersättare; valet av dessa ska konfirmeras av kommunstyrelsen i Strömstad. Valdes Heie som revisor.

5. Beslutades att föreningens ordförande är rektor för Strömstad akademi.

6. Antogs stadgar för föreningen; se bilaga.

7. Beslutades att Broman och Ott tecknar föreningens firma var för sig.

8.  Beslutades att uppdra åt Broman att ansöka om organisationsnummer samt bank- eller plusgiro.

9. Beslutades att för tiden 10/9 2008 – 31/12 2009 är medlemsavgiften 100:- plus en serviceavgift på 300:-.

10. Beslutades att vid Strömstad akademi förordna Lars Broman som professor i fysik, Erik Hofrén som professor i museologi, Carl E Olivestam som biträdande professor i utbildningsvetenskap, Aadu Ott som professor i utbildningsvetenskap, samt Göran Petersson som biträdande professor i kemisk miljövetenskap.

11. Diskuterades föreningens verksamhet. Beslutades att värva medlemmar till föreningen.

12. Beslutades att årsmötet 2009 ska äga rum i Strömstad fredagen den 26 juni.

Strömstad 10 september 2008

Lars Broman

Justeras

Aadu Ott